487 toegevoegde staten toegelicht. Een dezer staten geeft overzich ten van de toeneming van het kapitaal en van de ontvangsten en uitgaven sedert 1897, met specificatiën der contrihutiën en der uitkeeringen. De bijdragen der traktementen en pensioenen blijken steeds toe te nemen en daar, zooals vroeger reeds gezien, de som der traktementen in de laatste jaren niet is toegenomen, moet de verhooging dezer bijdragen een gevolg zijn van de toe neming van het aantal gepensionneerdendit aantal is dan ook blijkens een volgenden staat gestegen van 1125 op 1 Januari 1897 tot 1237 op 1 Januari 1903. Het aantal officieren „in dienst", waaronder ook begrepen zijn de officieren met verlof, daalde van 1616 op eerstgenoemden datum, tot 1551 op 1 Januari 1903. De uitkeering aan weduwepensioenen nam sterk toe, als een gevolg van de voortdurende toeneming van het aantal wedu wen. Het bedrag der uitgekeerde weduwepensioenen bedroeg over 1897 f 825.915 en over 1902 f 903.360. Op 1 Januari 1898 bedroeg het aantal weduwen 895 tegenover een aantal van 2722 deelgenootenop 1 Januari 1903 waren deze aantallen respec tievelijk 975 en 2856, waaruit blijkt, dat de weduwen in aantal toenamen met ruim 9 procent en de deelgenooten met 53/5 pro cent. Yoor de grens van het aantal weduwen geeft het rapport, op grond van eene uitvoerige berekening, 1134 aan, in de onder stelling dat een stationnaire toestand voor de deelgenooten is ingetreden. Het aantal gepensionneerden neemt echter nog steeds toe, terwijl het ook niet te verwachten is, dat de sterkte aan officieren tot het aantal der laatste jaren zal beperkt blijven. Onder het hier voren genoemd aantal deelgenooten op 1 Januari 1898 bevonden zich 4 eervol ontslagen officieren, die na hun ontslag deelgenooten zijn gebleven; dit aantal is sedert gaande weg toegenomen en bedroeg op 1 Januari 1903... 18. Ten slotte zij nog de aandacht gevestigd op het bijzondere verschijnsel, dat het aantal gebenificieerde kinderen voortdurend vrij sterk afneemt, in tegenstelling met de doorloopende ver meerdering van het aantal weduwen. Het aantal kinderen van weduwen en hertrouwde weduwen bedroeg op 1 Januari 1897 595, op den datum der balans 476; het aantal volle weezen en kinderen uit vorige huwelijken respectievelijk 117 en 62. Aan eene verklaring van dit ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 503