488 verschijnsel waagt de hoogleeraar zich niet, omdat deze zaak niet aan berekeningen kon worden onderworpen. De som der aan kinderen van weduwen en hertrouwde we duwen uitgekeerde gratificatiën verminderde van f 46840 in 1897, tot f 38456 in 1902 en de aan weezen en kinderen uit vorige huwelijken uitgekeerde onderstand van f 33533 in eerst genoemd tot f 22369 in laatstgenoemd jaar. Y.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 504