490 viel er in een hinderlaag en werd uiteengeslagen. Ook 20 Maart had hier tnsschen cavaleriepatrouilles een treffen plaats; den 19den was reeds Jöngpjön (N.O. van Antsjoe) door 300 Japansche cavale risten bezet. 22 Maart werd officieel bevestigd, dat de Japanners Antsjoe met infanterie en artillerie bezet hadden23 Maart kwam een geheele Japansche divisie (de 12e?) te Antsjoe aan en be gonnen de Japanners daar aarden werken aan te leggen. Aan de Pak-cheng-an rivier hadden schermutselingen plaats; even eens denzelfden dag tusschen Antsjoe en Tiengtsjoe. Een kozak- kenafdeeling stootte er op een detachement Japansche cavale rie, dat den weg bewaakte. Het bleek dat Pak-cheng reeds sterk bezet was. De Japansche cavalerie trok zich op de infanterie terug en bekwam aan dooden l officier, 1 cavalerist en I paard. Na de verkenning te hebben beëindigd trokken de kozakken terug. 28 Maart had een langdurig voorpostengevecht plaats bij Tiengtsjoe. Zes eskadrons kozakken (600 man) ontmoetten Ja pansche cavalerie, welke zij aanvielende Japanners trokken zich terug op een afgezeten eskadron en een compagnie infanterie. De kozakken zaten waarschijnlijk ook af, tenminste zij nood zaakten door hun vuur drie te hulp gezonden eskadrons zich op Kasan terug te trekken, terwijl verder bericht wordt, dat zij eene domineerende stelling innamen. De Japanners wer den echter versterkt door vier compagnieën infanterie, die de stelling der kozakken namen. De laatsten trokken daarop in goede orde op Witsjoe terug. De verliezen bedroegen, volgens beider - zijdsche officieele berichten, aan Japansche zijde 1 officier en 4 man gedood, I officier en l I man gewond (allen cavaleristen, de infanterie leed geen verliezen), aan Russische zijde 3 man gedood en 1 officier en 12 man gewond. Yan beide zijden wordt beweerd, dat de verliezen der tegenpartij veel grooter waren. De Japanners bezetten Tiengtsjoe, doch gingen niet tot de vervolging over; zij namen een dag rust en rukten daarna tegen Jöngtschhön op; na een kort gevecht trokken de Russen ver der Noordwaarts en in de richting van Unsan terug. Een vijftal bruggen in den weg naar Witsjoe werd door de Russen vernield. Het doel van het uitwijken der Russen naar Unsan, dat ook door 500 kozakken onder generaal Artamanoff heet bezet te zijn, is blijkbaar in de eerste plaats de Japansche communicatielijn van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 506