492 te meer daar, zooals boven bleek, de opmarsch niet noemens waard door de Russen werd bemoeilijkt. Geen wonder dus, dat zij Tsjemoelpo tegen Tschinnampho verwisselden en nu naar luid van berichten hunne troepen of voorraden in de na bijheid van de Jaloe landen. In 1894 deden de Japanners ei- even lang over. De voorhoede vertrok 8 Augustus van Seoel en kwam 8 October aan de Jaloe aan, trok deze 24 October over, terwijl de hoofdmacht 25 October volgde. In dien tusschen- tijd leverden zij echter den Chineezen slag bij Pingjang. De sneeuw en de koude hebben dus nu een belangrijk grooter ver- tragenden invloed uitgeoefend dan de groote hitte in 1894. De vraag doet zich ook voor of de Japanners zich niet noo- deloos een groot deel der moeilijkheden op den hals hebben gehaald. Waartoe diende al dat marcheeren in Korea? Waren de Japanners bij slot van rekening dan toch verkeerd ingelicht omtrent de sterkte der Russen aan de Jaloe en omtrent het voorttrekken der Russen naar het Zuiden? Blijkbaar welmen was eerst van plan te Toesan te landen, het succes ter zee stelde de Japanners in staat te Tsjemoelpo te beginnen en later Tschinnampho als landingspunt te kiezen. Maar was het dan niet raadzamer geweest eerst het verloop van de eerste opera- tiën ter zee af te wachten en eerst daarna op het voordeeligste punt te landen, in stede van op verschillende plaatsen troepen aan wal te zetten, waar later zou blijken, dat zij er niet noo- dig waren? Stond den Japanners misschien het staatkundig doel van den oorlog, het verkrijgen van blijvenden invloed in Korea, te veel voor oogen? Speelde de staatkunde hier de strategie parten? Waartoe anders die sterke bezetting van Seoel Denken de Japanners door de bezetting van Korea alléén hunnen invloed daar blijvend te vestigen Maar dat zullen de Russen immers niet gedoogen. Neen, de oorlog dient de staatkunde onder alle omstandigheden het best met eene volko men nederlaag van den vijand. Is aan het Russische leger een flinken slag toegebracht, dan zou er meer kans zijn op toegeven van Russische zijde. Zooals wij reeds op blz. 400 opmerkten, staat en valt de invloed van Japan met het meesterschap in Korea. Reeds nu zouden de Koreanen op verschillende plaatsen in opstand zijn gekomen. Zij zullen zich de willekeurige maat-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 508