34 En deze liefde is het, die hem er toe moet brengen steeds ordelijk te handelen. Meer nog dan de orde die netheid beoogt, moet de orde die een geregelden gang van zaken waarborgt worden behartigd. Al gaan beide doorgaans samen en behoort het tot de zeldzaamheden dat een zindelijk militair te gelijk een slecht militair is, toch moet den recruut met nadruk er op wor den gewezen, dat beide rubrieken niet dezelfde beteekenis heb ben en de eerste minder belangrijk is dan de tweede. Wij achten het noodig dat dit den man worde toegelicht, opdat hij, door welke omstandigheden dan ook niet in staat de netheid voldoende te betrachten, wete, dat hij desniettegenstaande nog wel als goed en bruikbaar soldaat kan optreden. Maar al te veel is het ge woonte geworden de gansche waarde van den soldaat te taxeeren naar diens meerderen of minderen lust tot of bedrevenheid in het poetsen, maar, behalve onbillijk en aanleiding gevende tot verlies van zelfvertouwen, is dit ook niet meer van onzen tijd, wijl bij eene dergelijke beoordeeling zoowel de intellectueele als de mo- reele eigenschappen worden voorbijgezien, eigenschappen, die he den ten dage ook in den soldaat moeten worden ontwikkeld en gewaardeerd. De reden, waarom de man, zelfs al kan hem niet direct onzindelijkheid ten laste worden gelegd, een leven van ontbering te velde verkiest boven het rustige hetwelk hem in het garnizoen wacht, is dikwijls niets anders dan zich te onttrekken aan eene beoordeeling, waarvan hij de onbillijkheid voelt en be seft. Vandaar ook dat geen enkele dienst hem zoo tegenstaat als de inspectie, omdat zij bij hem, naast een gevoel van minder waardigheid als man, niet anders dan wrevel en misnoegdheid opwekt en zelden of nooit voldoening schenkt. In verband met hetgeen we zooeven zeiden omtrent de vorming van het gemoed ter wille van opgeruimdheid en opgewektheid, zal het nu geen opheldering meer behoeven, wanneer we hier als onze meening te kennen durven geven, dat de inspectiën, zooals deze thans worden gehouden, moeten vervallen 1). Vooral kan men ten deze niet genoeg veroordeelen het maar elke week terug- keeren van „uitpakken op de bedden". Zelfs een jongen van 12 jaar zou dit vernederend vinden. Indien men geen andere mid- 1) Ducimus kon bij het neerschrijven dezer regelen nog geen kennis dragen van de nieuwe reglementen op den inwendigen dienst Redattie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 50