494 Omtrent de bewegingen der Russen in Mantsjoerije wordt wei nig bekend, zoodat moeilijk is te voorzien waar het eerst een belangrijk treffen zal plaats hebben. Verschillende berichten spreken van belangrijke versterkingen aan de Jaloe bij Antoeng, waarheen ook de troepen van uit Liaujang en Haitschöng zouden marcheeren. De voornaamste versterkingen tot bescherming van Moekden zouden in de lijn Liaujang Haitschöng liggen. De weg van de Jaloe naar Moekden voert over Föng-kwang-tschön, een belangrijk wegenknooppunt; van hier uit gaan wegen naar Takoetsjan, over Hsiujen naar Port Arthur en naar Sha-tsu-kang. Bij de laatste plaats splitst zich de weg weer in tweeën, de Noor delijkste gaat over de Mo-tien-ling pas naar Liaujang, de Zuide lijkste over Schimu-tschöng naar Haitschöng. Van hier loopt de weg bijna Noordelijk over Liaujang naar Moekden. Föng-hwang- tschön en de wegen naar Liaujang en Haitschöng zijn belangrijk versterkt. Het schiereiland Liautung zou verder in het Noorden worden afgesloten door eene linie van Kaiping naar Takoetsjan. Geven .de Russen dus wellicht ook de Jaloe nog prijs, Föng-hwang- tschön zullen zij zeker verdedigen om de Japanners te beletten zich van daar uit in elke gewilde richting te kunnen bewegen. Omtrent de versterkingen van het Russische leger van uit Euro pa geeft het Militar Wochenblatt No. 23 van 1904 eene beieke- ning, gegrond op het maximum vermogen van den Transsibeii- schen spoorweg. Volgens die berekening zou de sterkte bedragen 130000 man op 10 Februari. 158000 3 Maart. 183000 „19 208000 4 April. 233000 20 Reeds van het begin van den oorlog liepen geruchten, dat de Ja panners ook een troepenmacht bij Nioetsjwang zouden landen om aldus in den rug der Russische stellingen te komen. Wel zouden reeds maatregelen zijn getroffen tot inscheping van de voor deze onderneming bestemde troepen (waarschijnlijk drie in Japan ach tergebleven divisiën), tot eene landing kwam het echter nog niet. De Russen versterkten intusschen Nioetsjwang. Het 15e Sibe rische infanterieregiment, het Primorsk dragonderregiment en een batterij zouden er gelegerd zijn, terwijl er ook belegerings-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 510