497 Nowik en Diana. Het Japansche eskader werd aangevallen, doch trok zich gaandeweg terug, intusschen het eerste Japansche eska der waarschuwend middels draadlooze telegrafie. Toen dit laat ste opkwam en de Japansche vloot daardoor allengs tot 29 sche pen aangroeide moest de Russische zich onder de forten terug trekken. Bij dit teruggaan stootte de Petropavlovsk op een mijn en sloeg om. De commandant, 5 officieren en 33 man werden gered; de admiraals Makaroff en Molass, 40 officieren en onge veer 750 man verdronken. Ook de Pobieda stootte midscheeps op een mijn, doch kon zich in de haven terugtrekken. "Verder verloren de Russen nog den torpedojager Rjesitelnji en een torpedoboot. De verliezen der Japanners zijn onbekend. Daarna beschoten de Japanners gedurende een korten tijd Port Arthur. Den 15en had een nieuwe aanval op Port Arthur plaats, waar van de bijzonderheden nog niet bekend zijn. J. M. Baretta. Wordt vervolgd.)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 513