TIJGERJACHT EN JACHTCOMMANDO'S. In The United Service Magazine van Jan. jl. komt een opstel voor van den majoor v/h Ind. leger R. G. Burton, getiteld „Stra tegie en tactiek van de tijgerjacht", dat met het oog op onze jachtcommando's wel de lezing waard is. Schrijver stelt zich voor eene vergelijking te trekken tusschen sport en oorlog door eene beschrijving te geven van wat de strate gie en de tactiek van de tijgerjacht kan genoemd worden, ge grond op ruime ervaringen van de sport in Hyderabad, en de me thoden aan te geven, die daarbij met goeden uitslag zijn gevolgd. De beoefening van de groote jacht heeft niet alleen waarde voor den soldaat, omdat hij daarin zijne zenuwen leert beheer- schen, snel besluiten moet nemen en uitvoeren en zijn waarne mingsvermogen wordt gescherpt, doch omdat er ook nog andere factoren in het spel worden geroepen, zooals het stelselmatig organiseeren en uitvoeren der onderneming. Zoodra toch een groote jacht, wel te onderscheiden van vertooningen op touw gezet door vorsten en andere inlandsche of Eur. potentaatjes tot tijdverdrijf van hunne gasten, moet worden georganiseerd door den jager zelf, brengt dit heel wat vooruitzien en heel wat arbeid tot voorbereiding en samenstelling mee. Het is feitelijk een militaire veldtocht in 't klein. De jager is de generaal, zijn shikaris (inl. jagers) vormen den staf en de drij vers het leger. In de eerste plaats wordt de gesteldheid van het terrein voor het voeren van den veldtocht tegen het groote wild bestudeerd, worden kaarten verzameld en geraadpleegd, inlichtingen inge wonnen en een gedeelte gekozen als operatietooneel. Daarheen worden verkenners gezonden, uitgekozen menschen, die de noo- dige kennis en scherpzinnigheid bezitten en waarop staat is te maken, dat zij waie inlichtingen zullen verstrekken over wat zij zien en hooren en dat van belang is voor de jacht. Zij nemen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 514