500 Het karakter van den vijand, hier de gewoonten van de die ren behoort een punt van ernstige studie uit te maken. De jagei mag niet vergeten, dat elke tijger zijne eigenaardigheden heeft. De eene houdt er van in 't water te liggen gedurende de hitte van den dag, de andere zoekt hoogere streken wanneer hij wordt opgejaagd, in plaats van in de schaduw van 't ravijn te schuilen, deze vlucht al als de koeienjongen hem met een stok dreigt, tei- wijl gene zoo dapper is, dat niemand hem nabij durft te komen om hem zijn prooi afhandig te maken. Er zijn er die overdag rond zwerven, maar ook die nooit te voorschijn komen voor de zon in het Westen achter de heuvels is gedokendie alleen hun- prooi in het bosch zoeken, maar ook die op huisdieren, ja zei s op menschen azen. Hiermede moet rekening worden gehouden en die gewoonten zijn alleen te leeren door persoonlijke ervaring en scherpzinnige opmerking. Eenmaal op de hoogte van het karakter van den vijand, wordt de wijze om hem te verschalken vastgesteld. Als nu het operatietooneel en de algemeene richting zijn be paald, dan moeten de vraagstukken over vervoer en verple ging worden opgelost. In de eerste plaats öf en in hoeverre de landstreek zelf wat oplevert, zooals voer voor de paarden, klein vee, gevogelte, wild, melk, rijst enz. Blikjes en medicij nen moeten worden meegenomen. Een oordeelkundige verstrek king van geneesmiddelen aan zieken, hulp aan gewonden vei- zekeren de zoo nuttige medewerking der bevolking. Het zal het gemakkelijkste zijn om een basis te vestigen op het naast- bijgelegen spoorwegstation of andere geschikte plaats waar de verschillende benoodigdheden kunnen worden verzameld en van daar doorgezonden. Het beste vervoermiddel op de communi catielijn is de kameel. In jaren van hongersnood, als de bevolking zelf hoofdzakelijk van boschvruchten moest leven, heeft de Schrijver veel wil ge had van dit stelsel. Yoor vervoer van kampbenoodigdheden worden geregeld plaat selijke middelen gebruikt, doch vaak zullen, waar karrenver- voer niet meer mogelijk is, kameelen of pakpaarden, soms ook dragers moeten benut worden, vooral als 't noodig is het ge-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 516