35 delen weet (maar deze zijn er genoeg!) om te zorgen dat de man zijn equipement present en in orde houdt, laat dan in vre desnaam maar eens ergens een knoop aan ontbreken. Het geest- doodende en in zijn grond vernederende, hetwelk men den man des Zaterdags door dezen controlemaatregel laat ondergaan, is dikwijls voldoende om zijne gemoedsstemming voor de gansche volgende week te bederven, d.w.z. den lust om ordelijk te han delen tot onwil te doen overslaan. Daarom mogen, evenals elk ander controlemiddel, de inspectiën alleen worden gehouden, indien aanleiding tot rechtmatig wantrouwen bestaat; dit be- teekent dus hier, wanneer het vermoeden gewettigd is, dat de zindelijkheid, inzonderheid op eigen lichaam en wapens, door gebrek aan goeden wil niet voldoende wordt betracht. Niet als periodiek terugkeerende dienstverrichting, maar als correctief voor hem die dit bepaald noodig heeft moet de inspectie worden beschouwd. Alsdan wordt zij te gelijk voor hem die nalatig is een gewenscht strafmiddel, en voor hem die zijn plicht betracht kan de vrijstelling een doelmatige belooning zijn, dus een prikkel tot voortgaan op den goeden weg. En met deze vrijstellingen zij men vooral niet te karigGenoeg middelen zijn er om op andere, minder gezochte manier te zien of de man zijn zaken behoorlijk onderhoudt en overigens och, laat ter vermijding van misvorming van het gemoed maar een enkele maal de knoopen ongepoetst, want het eerste zal wèl, het laatste geen oogenblikkelijk nadeel aan zijne waarde als soldaat toebrengen (Slot volgt.) Ducimus.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 51