507 Een of twee dagen vóór het kamp verplaatst wordt gaat een groep vooruit om alles op het nieuwe veld te beredderen en men kan dan vlug de 15 of 20 paal tot de volgende kamp plaats afleggen, misschien wel 's avonds, om de groote hitte te ontloopen, of 's morgens vroeg en tijdig genoeg aankomen om nog een paar tijgers die gemeld zijn te kunnen jagen. Zoo kan 't gebeuren dat 10 a 15 tijgers in een zes weekschen tocht worden geschoten, doch ook dat in 8 a 10 dagen geen dier wordt gezien. Zoo heeft niet alleen Lord Kitchener de vijandelijke comman do's opgejaagd tegen de blokhuisliniën, maar hebben meer dan honderd jaren te voren Haidar Ali en Sultan Tipoe de bewo ners van Coorg in Zuid Indië ten onder gebracht, door drijfjacht en blokhuizen samen. De groote Tartaar Changez Khan en keizer Babar, stichter van het rijk Moeghal, gingen met geheele legers op de groote jacht, bij wijze van geliefkoosde uitspanning en ongetwijfeld bewust van de waarde van dit tijdverdrijf vooroorlogsoefening. Zijn de tijgers zwervende of hebben zij zich nog niet ergens neergezet, dan moet een andere jacht beoefend worden. Langs den kant van de rivier worden geheele kudden gevlekte herten gevonden, die lustig het jonge loof van de overhangende takken knabbelen of uit den stroom drinken, waar hunne sierlijke vor men weerkaatsen in den waterspiegel. Het is eene aangename tijdkorting en een goede school voor verkenners. Gezicht en gehoor moeten voortdurend ingespannen zijn om zelfs het wippen van een oor of het slaan met den staart op te merken, die vaak de eenige aanduidingen zijn van de aanwezigheid van een dier, dat bewegingloos staat bij de nadering van gevaar en door de natuur is begiftigd met een huidskleur die uitstekend overeen komt met de omgeving. Verplaats uw voet geruischloos over bladeren, die kraken bij eiken stap, en over takken die krakend of knappend kunnen bre ken. Schiet vlug en juist, want het oogenblik tot het dier als een schaduw in het bosch verdwijnt is kort. In het hooge terrein kan men nog meer jagen. Uit 't ge bergte klinkt 't geschreeuw van het samboer hert. Den grommigen beer of een tijger of panter, evenals de jager aan 't ronddolen, kunt ge daar ontmoeten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 523