VERSLAGEN DER ALGEMEENE REKENKAMERS IN NEDERLAND EN IN NEDERLANDSCH-INDIË OVER 1902. Uittreksel betrekking hebbende op de aanraking met het D. v. O. in Nederl. Indië. Overtocht ten laste van de Indische begrooting zonder dat daartoe nood zakelijkheid bestond. 60. Behalve het geval, waarvan melding is gemaakt in het verslag over 1901, hebben zich nog twee andere gevallen voorgedaan, waarin ten laste van de Indische begrooting overtocht uit Nederland naar Indië is verleend ten behoeve van officieren van het leger hier te lande, zonder dat daartoe noodzakelijkheid schijnt te hebben bestaan. Op eene ingekomen rekening van het agentschap der stoomvaartmaat- schapppij „Nederland" moest o.a. f 2800 worden betaald voor den over tocht van twee 2de-luitenants der infanterie, vroeger van het Nederland- sche leger, met hunne echtgenooten, welke officieren bij het leger hier te lande waren overgeplaatst. Aangezien daarbij o.a. als voorwaarde was gesteld dat hunne overtochts- kosten zouden worden betaald door twee ranggenooten van het Indische leger, die te gelijker tijd naar het Nederlandsche leger werden overge plaatst, werd van deze laatste officieren ingevorderd het kostende van den overtocht hunner Nederlandsche collega's, ad f 1400 te zamen, doch niet het voor den overtocht herwaarts van hunne echtgenooten verschul digde, ten bedrage mede van f 1400. De commandant van het leger, aan wien de Kamer ter zake inlich ting vroeg, merkte op dat restitutie der overtochtskosten van de echtge nooten der naar het Indische leger overgeplaatste officieren niet had plaats gevonden, omdat zulks niet bij voormelde Koninklijke besluiten als voor waarde was gesteld en teekende aan dat de huwelijken dier officieren waren voltrokken na het tijdstip hunner overplaatsing bij het leger hier te lande. Aangezien echter de onderlinge ruiling van de vier bedoelde officie ren (zooals valt af te leiden uit de daaraan verbonden voorwaarden) met in het belang van den lande is toegestaan, had het, naar de meenmg der Algemeene Rekenkamer, voor de hand gelegen om bij het stellen der Dl. I 1904. 84

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 525