531 Niettemin moest naar het oordeel van genoemden departementschef aan de laatste wijze van aanvulling van den magazijnsvoorraad de voorkeur worden °e°even, omdat de in Indië vervaardigde zeep in qualiteit achter staat bij die, welke uit Nederland wordt ontvangen zooals reeds een zestal jaren geleden bij eene genomen proef was gebleken en zich bij het thans ingesteld onderzoek had bevestigd. Aanschaffing van de voor de geniewerken henoodigde glasruiten. S 75 "Vervol0, op 74 van het verslag over 1901. Naar aanleiding van het door de Algemeene Rekenkamer gedaan voor stel, om te doen nagaan of het niet voordeeliger zou uitkomen de voor de geniewerken benoodigde glasruiten hier' te lande aan te scha5en in" stede van ze uit Nederland te ontbieden, zooals thans geschiedt, heelt de legercommandant ter zake op de drie hoofdplaatsen van Java en te Padan" een onderzoek doen instellen, waarbij gebleken is dat aldaai vooi glasruiten ongeveer het dubbele wordt betaald van de prijzen, die in de prijslijst van geniegoederen - zijnde de gemiddelde factuurspryzen van de laatste drie jaren, verhoogd met 21 pet. voor kosten van uitzen ding en administratie - zijn genoteerd, zoodat het in s lands financiee belang niet raadzaam wordt geacht om den tot dusver gevolgden weg van aanschaffing te verlaten. Ook deelde de generaal mede, dat bij de opmaking van de betrekke lijke eischen het benoodigd geachte aantal glasruiten, met het oog op brekage als anderszins, wordt verhoogd met 25 pet., welk percentage naar de ondervinding geleerd heeft voldoende is om eventueele tekorten te dekken, en dat inkoop in Indië gewoonlijk alleen dan behoeft plaats te hebben, wanneer ruiten noodig zijn voor werken, waarop bij de samen stelling der eischen niet is kunnen worJen gerekend. Verder werd vermeend dat het in voorraad houden van de voor een oeheel jaar benoodigde glasruiten als een groot voordeel is te beschou wen, omdat in den regel de handel niet zoo goed van het artikel voor zien is, dat het spillagecijfer van 10 pet, bij vervoer van glasruiten hier te lande toegestaan - waarop door de Kamer werd gedoeld - bij het maken van eene vergelijking buiten beschouwing kon blijven, verrni s in de hoogere prijzen, welke bij aanschaffing op kleinere plaatsen of op plaatsen met betrekkelijk weinig nijverheid uit den aard der zaak wor den gevraagd, ook wel een zeker bedrag voor risico van breken zal zijn begrepen. Aanschaffing van zoogenaamde kleine benoodiydheden voor den dienst der artillerie op sommige plaatsen der buitenbezittingen. 76 Verschillende zoogenaamde kleine benoodigdheden voor den

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 547