B O E K B E O O R D E E LI N G. Nieuwe militaire kaarten, schaal 1:50000^ der residentie Batavia. Kaart van Batavia en omstreken, schaal 1:50000. Door de zorgen van onzen Topogr. dienst werden de officieren in gar nizoen te Batavia en Buitenzorg elk voo-zien van een stel op linnen ge plakte kaarten, onderscheidenlijk van Batavia Depok (4 bladen) en van Depok -Grens Preanger regentschappen (4 bladen), terwijl ten gerieve van wandelaars, fietsrijders en bereden officieren een kaart vervaardigd werd van de omstreken van Batavia. Wij gelooven gerust te kunnen verklaren, dat geen Regeering over betere d.w z. vollediger, nauwkeuriger en duidelijker kaarten beschikt dan deze nieuwe militaire kaarten, welke onzes inziens aan alle eischen vol doen, die het gebruik en de techniek kunnen stellen. Het wegenverband en het verticale verband springen duidelijk in het oog. De begroeiing van het terrein is, zonder overlading, duidelijk aan gegeven. Bevelsuitvaardiging is gemakkelijk geworden door de cijfertjes, die achter de verschillende met denzelfden naam voorziene kampongs of kampongdeelen geplaatst zijn. Met een lichte groene tint op de kaart werden aangegeven begroeide gedeelten, die wel niet tot kampongs behooren, doch voor verkenners den indruk geven daarvan een onderdeel uit te maken. Hierdoor is de moge lijkheid ontstaan zich te oriënteeren op de randen, die zich als de kam- pongranden voordoen. De nieuwe kaart van Batavia's omstreken munt uit door groote helder heid en volledigheid, volgens de allerlaatste opmetingen. Het Konings plein ligt ongeveer in het midden van het blad, dat een uitgebreidheid heeft van ruim 20 K.M. in de richting N.—Z. en van ruim 22 K.M. in de richting O.W. Etd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 555