"V -A. IR, I A.. Rondschrijven aan wielrijders en automobilisten. Ten einde zooveel mogelijk mede te werken tot verbreiding van het hier bedoelde rondschrijven, brengen wij dit hieronder ter kennisse van onze lezers. Redactie. Batavia, 15 April 1904. Aan alle Wielrijders en Automobilisten in Nederlandsch-lndië. In de laatste jaren is het gebruik van het Rijwiel en van Rijtuigen welke langs mechanischen weg voortgedreven worden, in Nederlandsch- lndië buitengewoon toegenomen. Het practische nut, hetwelk van deze soorten van vervoermiddelen is te trekken, valt niet te miskennen. Als transportmiddel voldoen zij op waar lijk bijzonder voordeelige wijze voor de meest uiteenloopende doeleinden, terwijl het niet te loochenen is dat er eene bepaald opvoedende kracht van deze moderne vervoermiddelen uitgaat. Het gemak en de snelheid, welke dit vervoer kenmerken, doen allerwege den wensch ontstaan om het verkeer met deze vervoermiddelen niet te beperken tot een plaatselijk gebruik, doch ook om met deze middelen van vervoer toeren te ondernemen, die den berijder, den bestuurder of de medereizenden in de gelegenheid stellen op eene aangename wijze de belangwekkende streken van ons schoon Insulinde te bezien en te leeren kennen. "Van algemeene bekendheid is het, dat het toeren tevens de bezochte landstreken meer algemeen doet kennen en deze tot ontwikke ling brengt. Veel, zoo niet alles, moet echter nog gedaan worden om het toeren op deze wijze aangenaam en vruchtdragend te doen zijn en daarom wordt het van een buitengewoon hoog belang geacht, dat allen die iets voor het toerisme gevoelen, hetzij zij werkend hieraan willen mededoen, dan wel het streven hierin willen steunen, zich aaneensluiten ten einde een lichaam te vormen, krachtig genoeg, om die voorbereidingen en maatregelen te treffen en te handhaven, welke den toerist zijne reizen kunnen vergemak kelijken en veraangenamen en welke den wielrijder en den bestuurder van het mechanisch voortgedreven rijtuig op den duur aanspraak geven

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 558