547 Onder het oog van den meerdere zal dit misschien gebeuren, maar achter iedere terreinplooi en straks in de kazerne zal een fuselier opmerkingen ten beste geven, zoo raak en pittig, dat bij de toehoorders deze oefening voorgoed belachelijk is gemaakt. M. i. kan men haar ook slechts enkele malen tot in de uiterste consequenties doorvoeren. Men zal het nut er van den manschap pen goed laten zien door bv. 2 sectiën in stelling te leggen en 2 andere een aanval te laten doen over 'n uitgestrekt, daartoe geschikt terrein: eerst volgens de verouderde methode (van ons exercitiereglement), met sprongen door minstens een sectie tegelijk en gesloten soutiens, en daarna volgens de nieuwe, de Boerenme- thode (in den geest van 87 van het aanhangsel schiet voorschrift). De verdedigers zullen de overtuiging meenemen, dat zij in het eerste geval vrij wat meer treffers zouden gemaakt hebben. In dien zij nu bij volgende gevechtsoefeningen het geleerde zoo min mogelijk verwaarloozen, moet men in de practijk tevreden zijn. De vijandelijke projectielen zullen het overige wel doen. Echter moet men ten allen tijde en overal vergen, dat een man zijn vizier stelt en richt. Dit zal hij in werkelijkheid niet doen, het is eene illusie en hem zoover te brengen, dat hij mechanisch richt onder de sterk zenuwschokkende of opwindende invloeden, is óók eene illusie maar noodig is het toch hem steeds hierin te oefenen, opdat hij ten minste zoolang mogelijk het geweer in den goeden aanslag brenge. Zullen onze Europeesche fuseliers met geestdrift en met vertrou wen den strijd aanbinden met een buitenlandschen tegenstander? Velen niet. Zij zullen het bij een algemeenen aanval op moederland en koloniën betreuren, dat zij niet vechten in hun eigen land, en zij weten dat de tegenpartij overmachtig zal zijn. Maar men zal hen er op wijzen, dat hunne voorvaderen eeu wen lang voor het behoud van de met veel bloed gewonnen koloniën hebben gevochten en dat de Hollanders niet gewoon zijn zonder strijd hunne bezittingen prijs te geven. Zij zullen vechten om die tradities hoog te houden, voor hun recht en voor hun Koningin.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 563