548 Met overtuiging in den goeden uitslag? Men zal hen telkens weer onder het oog brengen, hoezeer tegen grootere getalsterkte bij den vijand opweegt ons gewend zijn aan het klimaat, onze groote terreinkennis en onze wijze van strijden actief verdedigend. Weer is het nuttig, dit; met vele voorbeelden te staven uit de onopgesmukte krijgsverhalen van vroegere oorlogen. Hoe me nigmaal heeft niet een klein klompje burgers de machtige Engel- sche colonnes tot staan gebracht en ernstige verliezen berokkend? Van de sobere beschrijving van flinke daden gaat een sterke zucht tot navolging uit. De soldaat kan er niet genoeg van hooren. Wie, die de ver richtingen las van de maréchaussée in '96 (overste Graafland. I. M. T.) heeft niet, trillend van opgewondenheid, met hen mede geattakeerd, tijdens zij oprukten naar Senelop tot bevrijding der blokhuizen. Helaas! zijn slechts weinig Indische krijgsdaden zoo pakkend en zoo waar beschreven, maar zijn er daarentegen tal van ver haaltjes, waarin men ten slotte stikt in den heldenmoed van het heldenmoedige Indische leger. Onze soldaten zullen dus hooren, dat een deel van hun kracht ligt in de kennis en de gebruikmaking van het terrein en in hunne vechtwijze. Bij ons geen nasleep van lange treinen, zoo als bij de tegenpartij, maar vlugge verrassende bewegingen door alle terreinen. Hierin dient de troep veel geoefend te worden. De meerdaagsche tochten kunnen groot nut opleveren, indien zij juist worden opgevat en indien niet dagen lang doelloos langs den grooten, zonnigen weg wordt gemarcheerd. Wanneer men eene afdeeling inlanders zoo ziet 1) sjouwen, stof fig, bezweet, met hunne schoenen in de hand, dan denkt men onwillekeurig aan dien anderen troep onder overste van Daalen, die zich met geweldige inspanning door het woeste Gajoeberg- land heen worstelt. Waarom wordt ook deze goede maatregel veelal zoo onver standig uitgevoerd? De infanterie moet het bedekte terrein zoeken en veelvuldig 1) Het schoeisel van den laatsten tijd is trouwens meer geschikt om in de handen dan om aan de voeten te worden gedragen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 564