550 leer en aldus ook hierbij elkaar te helpen en met elkaar samen te werken. Kleine belooningen aan de winnende groep bv. vrijstelling van den verderen dienst voor dien dag zal tot inspan ning aansporen. Het spelen van cricket en voetbal, ter vervanging van gymnastiek, zal den liefhebbers veel worden toegestaan. Schermenzoo als al het andere, moeten de afgerichte soldaten leeren onder omstandigheden, zooveel mogelijk overeenkomende met die van het werkelijk gevecht. Er worde bij hen geen tijd meer verknoeid aan het: „stoot links—één" of het machtig belangrijke: „één appèl één, twee appèls marsch." Men voorziet de manschappen van alle voorhanden dekkings middelen en wapenen, brengt ze naar een terrein in de nabijheid der kazerne, dat gelegenheid geeft tot gedekte opstellingen (struikgewasputten, gegraven in pionieroefening enz.), deelt hun mede dat ieder, die ernstig getroffen wordt, verplicht is te gaan liggen, laat de gegradueerden hierop toezien. Dan kan men de oefeningen beginnen en ze zooveel mogelijk afwisselentwee in bedekt terrein (kampong) plotseling op elkaar stootende afdee- lingen, beide met bajonet bewapend; een voortroep, een met lans en klewang bewapende bende in hinderlaag afslaand; eene afdeeling, den wal eener versterking bestormend, enz. Duidelijk komt hierbij uit, dat een troep den klewan gaan val van een overmachtigen vijand het best doorstaat, indien hij op gesloten marcheert op de in Atjeh voorgeschreven wijze en na zooveel mogelijk gevuurd te hebben den aanval afwacht met naar beide zijden front en schouder aan schouder. De ver spreide tegenaanval is hier noodlottig. Bij beoefening van het marcheeren in bedekt terrein zij men dus indachtig, na iedere hindernis het hoofd te laten halt houden en opnieuw te laten opsluiten. De schermsabels slaan dikwijls verwondingen door de dek kingsmiddelen heen. Dit is niet zoo bar erghet komt zelfs de oefening ten goede, maar onze soldaten zijn geen Russen en het is dus beter van houten klewangs gebruik te maken. Voor velddienstoefeningen richte men veronderstellingen en op drachten zoodanig in, dat de onderofficieren meermalen zelfstan dig optreden, bv. door afdeelingen, die aanvankelijk in de kazerne zijn achtergebleven, te doen ingrijpen bij één of bij beide partijen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 566