555 Onze jachtcommando's zijn nog een embryo. Zij kunnen onder goede leiding en oefening en door hun werkelijke jachttochten ook in oorlogstijd krachtige organen worden in de hand van den bevelhebber. De Zuid-Afrikaansche oorlog heeft getoond, hoe kleine afdeelingen, onder kundige leiding en uit bekwame, gehar de schutters bestaande, met bereden verkenners de tegenpartij zeer onaangenaam konden zijn, en haar herhaalde malen zware verliezen toebrachten. De geheele strategie en tactiek door majoor Burton ontvouwen is een leerschool voor den oorlog. Dat erkende ook de Russische regeering, toen zij 21 Oct. 1886- de jachtcommando's oprichtte, overtuigd, dat de groote jacht een krachtig middel was om goede speurders te vormen. De oorlog eischt van een patrouilleganger niet alleen verkennen en oriënteeren, maar ook een onversaagd-beslist, scherpzinnig optreden als van een jager. En waar niets te jagen valt moeten tur nen, zeilen, roeien en zwemmen beoefend wordenniet alleen bij dag, maar ook bij nacht en ontijde zijn de commando's in de weer. De organisatie, eerst gebrekkig, werd geleidelijk verbeterd en toen uit de Russische manoeuvres en keizermanoeuvres bleek,, dat het optreden van de jachtcommando's en de bereikte gevol gen vaak alle verwachtingen overtroffen, aarzelde het Duitsche legerbestuur niet in 1900 de „patrouillecommando's" in te voeren, later ten rechte ook jachtcommando's genoemd. In Rusland wor den 4, in Duitschland 8 man per compagnie daartoe opgeleid, zoodat per regiment commando's worden gevormd van onderscheidenlijk 64 en 32 man onder 1 a 2 bijzonder daartoe uitgekozen officieren en een paar man kader. Zij worden gebruikt voor de moeilijkste en gevaarlijkste patrouille-opdrachten, in het overwinnen van de grootste hindernissen, in het doortrekken van zwaar geacciden teerde terreinen en in het benutten van de plaatselijke hulpmid delen van vervoer, als sneeuwschoenen, schaatsen, rijwielen, paar den, zeil- en roeibooten enz. Het behoeft geen betoog, hoe dergelijke geoefende commando's van veelzijdig nut kunnen zijn, vooral bij kleine troepenverban- den en in streken waar geen groote eenheden optreden, zooals tegen verbindingslijnen en in den kleinen oorlog. Dat hebben onze brigades maréchaussée bewezen. Het verschil tusschen deze en de Eur. jachtcommando's-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 571