557 In het buitenland bestaan ook jachtcommando's voor de cavalerie en voor de artillerie. Hoezeer bereden manschappen in een derge lijk optreden van groot nut zijn bewijst de Boerenoorlog. Onze beschikbare artilleriemacht maakt ze voor haar niet noodig, ten minste niet als een afzonderlijk jachtcommando. De cavalerie kan er hoogstens één vormen en opleiden te Salatiga en enkele jagers toevoegen aan het infanteriecommando te Batavia, voor den kust en fortendienst aldaar. Wat hier is aangegeven, zijn uit den aard der zaak slechts groote trekken. De werking der Russische en Duitsche jacht commando's zijn meer uitvoerig beschreven in: „DieJagdkom- mandos in der russischen Armee", door Freiherr von Tettau en in „Die Jagdkommandos der Infanterie", door Kramme Haas. Dit laatste is geen officieel geschrift, maar meer een soort hand leiding bij het africhten en gebruiken van de commando's, toegelicht door een zestal uitgewerkte voorbeelden. Het eerste is eene vertaling uit het Russische velddienstvoorschrift, waar aan Hauptmann Fr. v. Tettau eenige beschouwingen vast knoopt. Een er van wil ik nog aanstippen. Hij vreest, dat wan neer het regiment voor de vorming van uitstekende patrouille- gangers zorgt de compagniescommandant de opleiding in den pa- trouilledienst zal veronachtzamen, vooral daar de beste krachten bij de jachtcommando's komen. Dit moge in een militieleger eenig gewicht in de schaal leggen, voor een vrijwilligersleger behoeft dit niet te gelden. Integendeel er wordt hier eene schoone gelegenheid geopend om deugdelijke patrouille-aanvoerders te vor men, omdat de manschappen niet na 8 of 14 maanden met groot verlof gaan, en ten slotte zullen de jachtcommando's niet mo gen dienen voor de gewone patrouillediensten, maar in 't bijzon der voor gevaarvolle opdrachten, die niet alleen besluitvaardigheid, maar ook taaie volharding eischen. Bij de gezamenlijke opleiding krijgt nu deze, dan gene eens een beurt, en duurt het vaak geruimen tijd voor men eenige manschappen heeft, die geschikt zouden zijn voor zeer moeilijke, gevaarlijke, scherpzinnigheid vereischende pa trouilles. Doch na een paar maanden zijn deze al weer weg en daar mede hunne ervaring ook. Dat wordt voorkomen, door het vor men van jachtcommando's. De leden raken afgericht. Door ge leidelijke verwisseling gaat de ervaring over, en wordt dan aan

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 573