563 bij de Koedoesranddrift, op 35 K.M. stroomopwaarts van de Klip drift, tegen te houden. De bereden infanterie, de voorhoede vormend, bereikte den 17en 's avonds Paardebergdrift en betrok daar een bivouak op een terreinverheffing dicht bij den Z. oever; de 18e brigade kwam tegen 9 uur v.m. ter hoogte van Klip- kraaldrift. Hier vereenigde zij zich met de andere brigade, die zich op den N. oever bewogen had, waarna de nu in haar geheel op den Z. oever vereenigde 6e divisie een groote rust hield te Klipkraal tot 6 uur n.m. De marsch naar Paardebergdrift werd daarop voortgezet, maar in de duisternis vergiste men zich in den weg, trok een eindweegs voorbij de waadbare plaats en bivouakkeerde op een heuvel ongeveer 4 K.M. meer naar het O. Dank zij deze vergissing bevond de Engelsche infanterie zich op korten afstand n/2 van de plaats waar Cronjé de rivier dacht over te steken, tusschen de Paardeberg- en Koe- .doesranddrift. In den nacht van den 17en op den 18en werd van den linker oever van de Modderrivier de Paardebergdrift bewaakt door de bereden infanterie en hield de 6e divisie zich een mijl verder, vlak bij Wolvekraaldrift, op; de 9e divisie (Colville) kon, den heelen nacht langs de Modderrivier doormarcheerende, de Paar debergdrift bij het aanbreken van den dag bereiken en op den rechteroever naderde French, die in den namiddag na een marsch van 45 K M. een reeks kopjes bereikte, die zich van Koedoes randdrift N.W. waarts uitstrekt en die drift geheel beheerscht- Cronjé, van zijn kant, liet 78 voertuigen achter en bewoog zich van Drieput langs den N. oever der rivier naar de Koedoes randdrift, maar, hetzij hij de marsch te laat aanving, hetzij hij vertraging ondervond door de uitputting der trekdieren, het was reeds laat in den namiddag toen hij ter hoogte van Paarde bergdrift (12 K.M. van Drieput) aankwam. Kort daarop vernam hij dat French hem vóór was en den overtocht bij Koedoesrand versperde. French was met zijn 1200 uitgeputte paarden geen ernstige tegenstander en de Boeren hadden hem gemakkelijk kunnen verdrijven, daar hij op geen ondersteuning kon rekenen; de bereden infanterie bivouakkeerde hij Paardebergdrift en de divisie Kelly-Kenny rustte nog bij Klipkraaldrift; Cronjé had dus een paar uur den tijd gehad om French op zij te schuiven en den

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 579