571 eens 3 batterijen rijdende artillerie, een batterij houwitsers, en 3 marinekanonnen van 12 ffi; de overige artillerie bewoog zich in het terrein. Dank zij de aanwijzingen door den luchtballon verkregen en de ondervinding van de vorige dagen, was elk stuk nauwkeurig ingeschoten; den geheelen dag en daaraan volgenden nacht viel een projectielenregen op het kamp neer. Den 27en was het de gedenkdag van Majuba en op het aandringen van zijn officieren besloot Roberts tot den aanval. In den nacht van 26 op 27 Febr. tegen 3 uur v.m. zweeg het geschut; een aanvalscolonne vormde zich op den N. oever. Om 3 uur v.m. marcheerden de Canadeezen (de rechterflank aan de rivier aangeleund) in verspreide orde op, in twee liniën met 30 M. tusschenruimte; de voorste linie met de bajonet op het geweer, de tweede vergezeld van 50 sapeurs; twee bataljons Schotten volgden als ondersteuningstroepen. De duisternis en de vermoeidheid der belegerden waren in het voordeel der aanvallersze kropen meer dan ze liepen en kwa men voorzichtig sprongsgewijze voorwaarts, van elke dekking die het terrein bood gebruik makend. Zij naderden aldus de ingra vingen der Boeren tot op 80 M. Bij het eerste schot wierpen ze zich op den grond, beantwoordden het vuur zoo goed mogelijk en doorstonden een kwartier lang een hevig vuur. Deze tijd was voldoende voor de sapeurs om 60 M. achter waarts een ingraving te maken, waarin de Canadeezen zich te rug trokken, den dag afwachtten en eiken tegenaanval afsloegen 1). 1) Bij Gen Colville leest men over dezen aanval: „It was the turn of th»» Canadians to make the assault, it was settled that the assaulting1 party was to consist of half a battalion of that regiment, formed in two ranks, the rear one with their rifles slung and carrying entrenching tools; in the rear rank, too, were to be about thirty men of the Engineers. The orders I gave were that they were to creep forward from the trench in the darkness till the enemy opened fire and then to begin digging as hard as they could. The Gordons were to support them in the advanced trench, and in another a couple of hundred yards down-stream, while the rest of the 18th brigade, extended to the left, was to open fire, so as to convey the idea of an attack in force and prevent the Boers concentrating all their strength on the little assaulting party. At 2 30 on the morning of the 27th Febr. the party left the trench, moving steadily forward through the bushes and keeping touch bij the right. At 2.55 they were met by a terrific fire from a Boer trench, which later measurement proved to be only 60 yards in front of them. The right companies got cover under a little fold of the ground by falling back about twenty yards, but the slight undulation which favoured them brought

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 587