43 nieurs afkomstig van Creusot bewezen der Transvaalsche artil lerie belangrijke diensten, zoowel vóór als gedurende den oorlog. De Oranje Vrijstaat bezat totaal veertien 75 m.m. Krupp's, van iets ouder type dan die in Transvaal, waarbij nog zwart kruit ge bruikt werd, en verder een twaalftal verouderde vuurmonden van kleiner kaliber en enkele Maxims. Vier forten werden voorts nog gebouwd om de toegangswegen tot Pretoria te beschermen. Gedurende de jaren van voorbereiding werd niet de minste geheimhouding betracht; wapens en munitie werden bij bekende firma's besteld, enkelen hier te lande, op naam der Zuid-Afri- kaansche Republiek en op de gewone wijze verzonden. In de anderhalve eeuw, die het nationale leven der Boeren omvat, onderging hun militair systeem, wat betreft zijn organi. satie, geen verandering. Het beginsel was de verplichting van ieder manlijk ingezetene, oud genoeg om de wapenen te dragen, om gewapend voor den strijd op te komen en het recht der ge meenschap om beslag te leggen op, of te „commandeeren" alle persoonlijke bezittingen voor militair gebruik. De officieele oefening van de burgermacht der beide Repu blieken was uiterst geringwat er gedaan werd echter was van zeer practischen aard. Herhaaldelijk werden „wapenschouws" gehouden, inspecties gepaard met schietwedstrijden. Groote hoe veelheden munitie werden gratis voor schijfschieten verstrekt en kleine sommen, in Transvaal tot 6000 per jaar, besteed als prijzen voor schietwedstrijden. Af en toe kwamen de burgers van naburige districten bijeen tot het houden van schijngevechten, die op zeer ongediscipli neerde wijze, doch de werkelijkheid trouw nabootsend, gehóuden werden. Doch de eigenlijke opleiding van den burger was niet die, welke het Gouvernement hem gaf, maar die hij verkreeg in het dagelijksch leven door geheel zijn omgeving. Feitelijk leefde de Boerenbevolking op het land; zelfs zij, die de zg. steden bewoonden, konden in vijf minuten tijds buiten zijn. Scherpte van gezicht, juistheid in het schatten van den afstand en vele andere eigenschappen, die de stadsbewoner moeilijk, zoo ooit verwerft, waren haar aangeboren.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 59