592 straffe zelf het loodje er bij te leggen. Te velde ga men met meer werktuigelijk tirailleeren Waartoe dient de opleiding dan toch? Kunnen wij dat eeuwige bedillen en drillen ook te velde nog niet afleeren? )f Mij dunkt, de kogels laten ons geen tijd meer om te „regelen. Daarbij komt nog de geringschatting van den inlandschen vijand, zonder welke men er niet over denken zou, zoo iets voor te schrijven. Misschien heb ik 't mis, maar ik geloof, dat de beste Euro- peesche troepen het aangaan van een verrassend vuurgevecht van de Atjehers kunnen leeren. O. Aanvallen met het blanke wapen. „Deze aanvallen worden kalm met salvovuur afgewacht." Hiermede kunnen wij ons geheel vereenigen, wanneer de kle- wangaanval bijtijds ontdekt wordt. „Heeft de aanval plotseling van zeer nabij plaats, dan enz. en verder met de bajonet gewerkt." Aannemende, voor een oogenblik, dat de vijand ons hiertoe den tijd laat, is het voorschrift nog onvolledig, want alvorens af te trekken moet men toch eerst den haanpal omdraaien. „Een te veel verspreide orde kan bij zoo'n aanval de schio- melijkste gevolgen hebben." Zeer zeker men moet zorgen geen te veel verspreide orde aan te nemen. „Volgende groepen of afdeelingen kunnen somtijds met suc ces op de flank des vijands ingrijpen. Ik voeg er bijover dag. Nu het noodzakelijke van de invoering van de klewang door een ieder wordt erkend, kan het zijn nut hebben eenige be schouwingen over zulk een aanval ten beste te geven. In het bijzonder komen hier alleen ter sprake de aanvallen van zeer nabij, die steeds plotseling plaats hebben. Aanvallen van verre, die tijdig ontdekt worden, blijven buiten beschouwing, omdat het vaststaat, dat zulke aanvallen door infanterie moeten worden afgeslagen. Die aanvallen zijn te vergelijken met tijdig ontdekte cavalerieaanvallen, welke evenzoo door vuur worden afgeslagen. Het kalm afwachten is dan een vereischte, want

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 608