44 De schietvaardigheid was echter sedert '81 ongetwijfeld ver minderd. Iedere Boer was voorts een ruiter en meester over zijn paard, daar hij van jongsaf het rijden gewoon was. De Europeesche cavalerist, die voortdurend zijn gedachten bij het paard moet houden, kan niet met den Boer vergeleken worden, daar hij het paard slechts nu en dan voor enkele uren uit den stal haalt en onbekend is met den maximum afstand, dien het dier kan afleggen, het gewicht dat het kan dragen, het minimum van voedsel, water en rust die het behoeft bij voortdurende inspanning, de wijze waarop zijn kracht gespaard kanwoiden. gewichtige zaken, welke voor den Boer, gewoon dag aan dag in den zadel door te brengen, geen geheim waren. Het paard was niet minder goed getraind dan zijn meester, gewend aan lange tochten, weinig voedsel en rust. Yan meer belang nog was het, dat het geleerd had stil te staan, zoolang zijn berijder afgestegen was. Dit laatste alleen vermeerderde de Boeren- sterkte met 33 vergeleken met een gelijk aantal Engelschen, bij wie van elke 4 man er 1 bij de paarden moest achterblijven. Het welslagen van een oorlog is in hooge mate afhankelijk van den transportdienst. De Boer nu was een geboren trans portrijder en kon in een etmaal tweemaal zoover komen als de Engelsche transportsoldaat. Yoorts leefde de Boer ook in vredes tijd zeer eenvoudig; een zak met Boerenbrood, wat biltong en koffie was hem voor verscheiden dagen voldoende, zoodat hij veel voor had op den Engelschen soldaat. Ten slotte had de Boer zijn moreelen steun in de kennis van de krijgsgeschiedenis van zijn land. Het moge al geen krijgsgeschiedenis geweest zijn, zooals ze op de militaire scholen onderwezen wordt, krijgsgeschiedenis was het niettemin. Onder een eenvoudig volk, niet beroerd door de afwisselende indrukken der beschaafde wereld, zijn het de ooi lo gen en gevechten die den diepsten indruk makenalles blijft in herinnering en gaat gedurende een menschenleeftijd van mond tot mond, terwijl voor den Engelschen soldaat gevechten, zelfs van de laatste 30 jaren, slechts namen zijn. De scherpe blik door de Boeren getoond in de keuze van ter-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 60