605 Bepaald ergerlijk vind ik het, dat in Regeeringsmssiwes, nog nadat de Regeering zedelijk gedwongen door een verzoekschrift van het Alg. Ned. Verbond haar circulaire (tegen het gebruik van dit woord heb ik geen bezwaar, al zon ik het geleidelijk vervangen willen zien door „rondschrijven") de wereld inzond, als het ware opzettelijk het streven van dat verbond wordt tegengewerkt en met angstvallige juistheid van Indische brie venregeeringsmissives en ministrieële dépêches wordt gesproken, terwijl men daarin woorden als bv. encombrement met kwistige hand gezaaid vindt. Op een paar punten verschil ik echter met U in opvatting lo. Ik acht het vooral in militaire verslagen bepaald onnoodig vreemde woorden te gebruiken, alleen om over een ruimere keuze van synoniemen te beschikken. Ik wijs U slechts op de vele woorden, die ge gebruiken moet zonder een keuze van synoniemen te hebben. Stel U zelfs eens de vraag of ge ooit behoefte voeldet om een tafel anders dan tafel te noemen, voor velden en trekken andere woorden uit te denken en aan een richtvlak nog een andere benaming toe te kennen. 2o. Meer misschien dan iemand anders, krijg ik tal van of- ficieele militaire brieven, verslagen enz. onder de oogen, en, een enkele maal een enkel woord uitgezonderd (op het oogen- blik herinner ik mij werkelijk geen enkel ander dan het inder daad zeer ongelukkig gekozene amblsbekleederheeft mij nog nooit getroffen, dat men zich aan overdreven purisme schuldig maakt. Integendeel, ik zou nog menigmaal verscheidene on- noodige woorden als dirigeerenarriveeren enz. willen verbannen. Hoewel ik dus overtuigd ben van uwe goede bedoeling, ik vrees dat uw brief de twijfelaars naar de verkeerde, niet door U gewilde richting zal doen overslaan. Moge mijn antwoord dit beletten. Geloof mij steeds g. d. u. Eedacteur.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 621