608 Een inventaris zal daarvoor steeds voorhanden moeten zijn. Data en bevinding kunnen hierop aangeteekend worden. De afgifte van vivres kan geschieden door middel van bons, op te zenden naar de standplaats van den naastbijzijnden Euio- peeschen bestuursambtenaar, die voor aanvulling zorgt door tus- schenkomst der intendance. Aan Europeesche en inlandsche amb tenaren het recht verleenen bij noodzaak de voorraden geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Deze noodzaak onderzocht wor dende, zal door de met dit onderzoek belaste autoriteiten beslist worden of al dan niet te goeder trouw gehandeld is geworden. Blijkt te kwader trouw gehandeld, dan zullen zware straffen op gelegd worden, als boeten, schorsing, ontslag uit het ambt. Het zal kunnen gebeuren, dat door lange opbewaring de vi vres in qualiteit achteruitgaan. Worden deze niet verbruikt bij de te houden oefeningen, dan zullen dezelve door de zorg der inten dance door tusschenkomst van het civiel bestuur verstrekt wor den aan de naastbij gelegen garnizoenen, gewapende politiedie naren, of afgeschreven worden. Verrekening geschiedt dan tevens met de ambtenaren van het B. B. Wat betreft de rijst, deze zou desnoods door de inlandsche bestuursambtenaren na een bepaald tijdsverloop verkocht kunnen worden en vervangen moeten worden door eene gelijke nieuwe hoeveelheid. Aan de vorsten, die onze suzereiniteit erkennen, zou te kennen gegeven kunnen worden, dat het Nederlandsch-Indische Bouvei- nement het op prijs zou stellen, steeds te kunnen beschikken over eene hoeveelheid vivres. Deelneming blijft dus geheel vrij. De voordeelen zullen zijn: lo. De voorbereidende werkzaamheden in het garnizoen voor plotseling te houden excursiën zullen minder tijd vereischen. 2o. Reeds in vredestijd worden als 't ware etappeposten opgericht. 3o. De trein kan tot een minimum beperkt worden. Eenige der gehouden oefeningen gaven hiervan een indirect voorbeeld: de mobiele colonne van Makasser, na gehouden oefening te Pang- kadjene komende, had slechts een trein van enkele dragers. 4o. Een bataljon infanterie zou desnoods voor enkele dagen onmiddellijk zonder trein kunnen uitrukken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 624