609 5o. De mede te nemen hoeveelheid geld zal belangrijk vermin derd kannen worden. De bevolking neemt in den regel alleen specie aan of pasmunt en betaalt bijna altijd in kleine pasmunt terug. 60. Het marschtempo van een troep met zeer weinig trein, of desnoods zonder trein, zal belangrijk sneller zijn. Deze troep is minder gebonden aan wegen. 7o. Het tijdelijk onafhankelijk zijn van de bevolking, vooral in tijden van misgewas of onrust, waardoor wrijving voorkomen wordt. 80. Bij vijandige gezindheid zal de bevolking minder spoedig van onze verdere plannen op de hoogte zijn (onvoorzichtige gesprekken van fuseliers op pasars). 9o. De oefeningen zullen in vredestijd op minder bekende terreinen gehouden kunnen worden. De verkenningsdienst zal meer op den voorgrond treden. De oorlogstoestand wordt beter nagebootst. Hetgeen de chef van het wapen der infanterie wenschte in zijn schrijven dd. 16 Februari 1903 No. 839, nl. „Bij het beoefenen van oorlogshandelingen tegen den inlandschen „vijand moeten de troepen gewend worden als regel met ver mijding van de groote wegen door het terrein of langs kam- „pongpaden te marcheeren. Den troep moet geleerd worden „vlug een bivak te betrekken en zich waar noodig onder dak „te brengen, terwijl men zich wat voeding betreft moet „leeren te behelpen. De meerdaagsche oefeningen moeten te- „vens dienstbaar worden gemaakt aan nachtelijke oefeningen, „waarop reeds herhaaldelijk werd gewezen, aan oefeningen in den „pionierdienst enz.", zal bij oefeningen meer plaats kunnen hebben. In garnizoenen kan men beschikken over de voorraden, opbe- waard in de militaire magazijnen, en over den reservevoorraad, dien de leverancier der vivres verplicht is aan te houden. (Zie aanbestedingsvoorwaarden.) Komt een detachement van een garnizoen in eene andere gar nizoensplaats, dan kunnen onmiddellijk vivres verstrekt worden. Later kan verrekening plaats hebben met den administrateur van het garnizoen. Yelen zullen zeggen, dat dit voorstel van het Gouvernement te veel geldelijke offers eischt, doch men vergete niet, dat het op. Dl. I 1904. 41

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 625