610 richten en onderhouden van een trein, met al wat daaraan annex is, eveneens veel geld kost. Door het voorgestelde vervalt niet de behoefte aan een trein, maar de kern van den trein zal minder groot behoeven te zijn. Bovendien behoeven de militaire maga zijnen nu niet zulke groote voorraden aan te houden. Bij een oorlog tegen eenen buitenlandschen vijand zullen trans porten, convooien van vivres minder voorkomen. Het geleiden van transporten minder voorkomende, zullen de troepen meer uitsluitend aanvallend tegen den vijand gebezigd kunnen worden. Bij het verlies van de operatiebasis tegen een B.Y. zal minder verloren zijn dan thans het geval zou zijn. De financiën van het Gouvernement zullen moeten beslissen, of het voorgestelde practisch uitvoerbaar is. Enkele andere voorstellen. Eetketeltje. Het eetketeltje voldoet niet aan de eischen, die men er tegenwoordig aan stelt, vooral in verband met den tijd van vernieuwing. Tarief 24 geeft hiervoor aan 2 jaar, voor Europeesche, Afrikaansche en Amboineesche onderofficieren zelfs 6 jaar. Extra verstrekking kan alleen te velde plaats hebben volgens art. 40 der Regelen voor het Beheer van het Materieel bij het D. v. O. Hetgeen de korpscommandanten Utzmann en Linck opmerkten in hun verslag (onderscheidenlijk in punt 1 en punt 2), nopens de gehouden oefening in het koken door den man, kwam ook hier bij de verschillende gehouden oefeningen voor. (Zie extra- bijlage I. M. T. No. 8.) Bovendien leest men in de handleiding voor de uitrusting van expeditiën enz. in de 2e alinea van 59: „Het verdient aanbeveling om bij de uitrusting van den tocht „op een ruimen voorraad van dit artikel te rekenen." Bij de gehouden oefeningen trok het mijne aandacht, dat ver scheidene eetketeltjes defect geworden waren. Dit had ten gevolge lo. dat na afloop van eene oefening niet allen even lang rustten 2o. dat enkelen, door het lange wachten op een eetketeltje waarmede gekookt kon worden, geen lust meer gevoelden te

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 626