612 kelijk kunnen worden van het geheel. Een groep, voorzien van vivres voor één dag en desnoods van het noodration (A. O. 1901 No. 78), zal voor verkenning langer kunnen uitblijven dan thans- het geval is. Waar tegen een Europeeschen vijand patrouilles van enkel© manschappen zullen gebezigd worden, zal het gemis van enkele kookgereedschappen niet behoeven te schaden. Omwisseling kan desnoods van te voren plaats hebben. Voor elke groep zal de groepscommandant menagemeester zijn. Hij zal verantwoordelijk gesteld worden voor de voeding van zijn groep. De sectiecommandant sluit zich afwisselen daan bij de menage van elk zijner groepen en kan daardoor gemakkelijk controle uitoefenen. Worden den manschappen vivres verstrekt, of instede daarvan vivresindemniteit uitbetaald, dan zullen de groepscommandan ten, door onderlingen naijver geprikkeld, elk voor zich trachten de spijzen zoo goed mogelijk te doen bereiden, dan wel de manschap pen van hun groep zoo goed mogelijk te voeden. Het is tevens mogelijk eenigszins rekening te houden met den smaak der man schappen van de groep. Bekend is bv. dat Europeesche fuseliers meer houden van versche dan van gezouten eendeneieren. Het eten zal spoediger bereid zijn. De troep zal langer kunnen rusten, meer gelegenheid vinden om een en ander in orde te maken, waarvan het gevolg is, dat de troep spoediger slagvaardig zal zijn. Blikken Australisch vleesch. De blikken van 3 K.G. hebben een onhandigen vorm. Dikwijls was de inhoud van één blik voor een klein detachement onvoldoende en de inhoud van twee blikken te veel. Werd toch een tweede blik geopend, dan moest de overblijvende hoeveelheid bewaard worden. Vuil en vocht drongen gemakkelijk binnen. Wilde men haar den volgenden morgen opgebruiken, dan zag zij er vaak onooglijk uit en gebeurde het wel eens, door de warmte, dat zij bedorven was. De ledige blikken waren wel geschikt om te koken, maar slechts enkele manschappen hadden hiervan voordeel. Een hoeveelheid van 1 K.Gr. in een blik van rechthoekigen voim (afgeronde hoeken)zou misschien beter voldoen. Een groep, afzonder lijk uitgezonden, zal een blik mede kunnen nemen in een der ransels.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 628