615 voet, drogen vlugger, terwijl het reservepaar minder weegt dan dat van leer. Bij de gehouden oefeningen viel het mij op, dat bij kleine defecten aan schoenen de schoenendragenden bijzonder onhan dig waren, o. a. dat, wanneer het voorgedeelte der zool losgela ten had, de eigenaar de zool eenvoudig afsneed of ruwweg af trok, waardoor hij zijn schoen dikwijls zoogoed als onbruikbaar maakte. Komt dit voor bij het begin van eene oefening, dan zullen deze schoenendragenden al spoedig voetwonden krijgen en dikwijls zelfs achterblijven, wanneer bv. vele kali's moeten doorwaad worden. Is het daarom niet gewenscht bv. eens in de veertien dagen in het garnizoen practische theorie te doen geven door den schoenmaker of den als zoodanig dienstdoenden bij kleine de tachementen. Hierdoor zullen de fuseliers leeren, de hoogst eenvoudige herstellingen zelf te verrichten. Bij oefeningen met groote detachementen werd in den regel wel een schoenmaker of een als zoodanig dienstdoende inge deeld, maar is deze te vermoeid, ziek, door dienst verhinderd (bv. wachtdienst) of gewond, dan zal het voordeel vrijwel opge heven zijn. Zij, die eenige bedrevenheid toonen, waren gelijkelijk over de groepen te verdeelen. De compagniescommandanten kunnen door het geven van kleine voorrechten of premiën lust en ijver onderhouden en opwekken. Bij overplaatsingen zou een aan- teekening daaromtrent op het extract-administratieboek ge wenscht zijn. Bij alle oefeningen ware dan per man mee te nemen een naald, wat pikdraad, 2 pasklaar gemaakte opgerolde re servezooien, wat leer (en bij zeildoeksche schoenen een stukje zeil doek), enkele knoopen voor de slobkous. Een en ander vereenigd in een pakje van handigen vorm, geborgen daar, waar het 't minst hindert. In het bivouak gekomen kan nu de man de hoogst- noodige herstelling voorloopig aanbrengen, zonder hulp van anderen. Ook zou het gewenscht zijn in dit pakje enkele artikelen te bergen, waardoor hij defecten aan kleeding kon herstellen. Al les tot het hoog noodige beperkt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 631