616 Het zou billijk zijn, enkele bepaald aan te geven herstellingen aan schoenen op kosten van het Gouvernement te doen geschieden. Bij meerdaagsche oefeningen en veldoefeningen zullen de schoe nen toch eerder verslijten dan vroeger het geval was. Slobkousen. De volgende wijziging aan het tegenwoordig model der slobkousen komt mij zeer gewenscht voor. De souspied wordt bevestigd aan het linnen, waaraan de knoo- pen bevestigd zijn. Deze kant wordt zoo noodig uitgeschuind. Hierdoor kan de souspied nauwsluitend aan de zool van den schoen worden aangebracht. De souspied kan niet naar voren schuiven, daar de schoen naar voren breeder wordt, en naar achteren wordt de souspied tegengehouden door de hak van den schoen. De sluit riem van onderen met den gesp maken, dat de slobkous nauw sluit om den schoen. Steentjes, zand of ongedierte, bv. de bekende patjets, kunnen niet dringen tusschen schoen en slobkous. Heer- malen kwam het voor, dat, na het doorwaden van kali's, schoenen- dragenden, na eenige minuten marcheerens, hinder ondervonden van ingedrongen steentjes. Dikwijls moest zelfs een oogenblik gele genheid gegeven worden steentjes te verwijderen. Bij dergelijke gelegenheden liet ik wel eens alle slobkousdragen- den slobkousen en schoenen uittrekken en zag ik bij enkele fu seliers patjets. Hiervan hadden zij zelf niets bemerkt. Het been jeukte alleen een weinig, maar er werd verder geen acht op ge slagen. De wijziging is eenvoudig aan te brengen en kan desnoods door den man zelf verricht worden. Bollantaarns. De bollantaarns voldeden minder goed. Acety- leenlampen zullen beter licht geven. De mee te nemen brandstof zal veel minder gewicht hebben dan thans het geval is, dus min der trein. In het garnizoen zouden de Europeesche fuseliers in het schoonmaken en de behandeling der lampen onderricht kun nen worden. Inlandsche fuseliers leenen zich hiertoe minder. De meerdere zorg, die deze lamp eischt, weegt zeker op tegen de voordeelen, die ze te velde verschaft. B.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 632