621 miraal Togo het uitvaren van de haven voor kruisers en slag schepen onmogelijk is. De Japanners verloren de .Aotakaende torpedoboot No. 67, terwijl de stoomers in den grond werden ge boord; slechts een gedeelte der bemanning werd gered. Sedert wordt de haven zorgvuldig bewaakt, over dag door kruisers en slagschepen, 's nachts door torpedobooten. Nauwelijks was de afsluiting van Port Arthur van de zeezijde een feit, of in den morgen van den 5en Mei naderde het eskader van den schout bij-nacht. Hosoya, dat zijn taak aan de Jaloe had volbracht, de kust van het schiereiland Liautoeng bij Pitsjewo. Een marine- landingsdivisie onder kapitein Nomoto kreeg last te landen. Daar het eb was, waadden de manschappen 1000 M. tot aan de borst door het water. Omtreeks 71/2 uur waren zij geland en namen bezit van de nabijgelegen heuvels, de weinige Russische schildwachten verjagende. Kleine afdeelingen Russen, die zich daarop vertoon den, werden door het vuur van de kanonneerbooten Oschima, Akagien, Tscho-kai verdreven. Om 8 uur kwamen de transport schepen aan, die reeds herhaaldelijk op verschillende plaatsen gesignaleerd waren, waarop het eerste echelon snel en geregeld landde, niettegenstaande het diepe water. Ook bij Kintsjou en Foetsjou werden troepen geland. In totaal zou het geheele 2e legerkorps (de le, 8e en 4e divisie), onder generaal Okoe, ge land zijn. Voor een 3e legerkorps zou een landing worden voor bereid bij Kaiping of Jingsekow. De gemeenschap met Port Arthur werd verbroken; dat die later door een uitval van uit Port Arthur of door de troepen uit het Noorden weer zou zijn hersteld, is niet waarschijnlijk. De Japanners lieten een gedeel te hunner troepen tot insluiting van Port Arthur achter 1) en rukten met het overige deel Noordwaarts. Volgens de Novi Krai bestaat de bezetting van Port Arthur uit de 4e en 7e Oostsiberische tirailleurbrigade 16000 man. cavalerie 150 2 compagnieën artillerie a 300 man 600 vestingartillerie 2400 genietroepen 1300 torpedisten 200 Totaal 20650 man. 1) Volgens een vroeger bericht waren hiervoor de divisiën van Tokio en Osaka, dus de le en 4e, bestemd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 637