622 Het bevel voert generaal Stössel. Vóór de insluiting verliet admiraal Alexejeff Port Arthur, het bevel over de vloot overdragende op admiraal Witgert. De vervan ger van admiraal Makaroff, vice-admiraal, commandant Ski ydloff, van de Zwarte Zee vloot, die 3 Mei St. Petersburg verliet, zal dus waarschijnlijk het commando niet kunnen aanvaarden. Kenmerkten de operatiën der Japanners zich tot nu toe door een innig strategisch en tactisch samenwerken van leger en vloot, bij het oprukken in Mantsjoerije wordt de steun der vloot gemist. De Japanners zullen troepen moeten afzonderen om hunne lange communicatielijnen te land te bescheimen. Bij verplaatsing van den strijd naar het binnenland kunnen de Bussen slechts winnen. Vandaar dat de schrijver in de Neue Militarische Blatter den Japanners raadde, te streven naar een beslissenden slagzoo dicht mogelijk bij de kust, binnen stiate- gisch, zoo mogelijk tactisch bereik van de vloot. Aan de Jaloe is de kans daarop nu verdwenen. De schrijver verwachtte echtei tevens, dat, zoo de Japanners Port Arthur insloten, de Russen een poging tot ontzet zouden moeten doen en dus de Japanners op het schiereiland Liautoeng zouden moeten aanvallen onder voor de Russen ongunstige voorwaarden. De Russen schijnen hiertoe echter vooralsnog niet te zullen overgaan. Naar luid van belich ten ontruimen zij den omtrek van Nioetsjwang voor het naar het Noorden oprukkende 2e Japansche legerkorps. Hoewel dit korps bij het verder Noordwaarts gaan de stellingen bij Motienling flan keert, zijn de afstanden te groot en de wegen te schaarsch, dan dat de beide legerkorpsen vooralsnog zouden kunnen samenwer ken. Er doet zich dus een kans voor de Russen voor, de beide korpsen achtereenvolgens afzonderlijk te slaan, beginnende met het le korps, dat op het oogenblik Moekden het meest bedreigt. Welke operatiën intusschen het Russische leger in Mantsjoerije verricht is niet bekend, evenmin welke versterkingen uit Rusland aankomen. Naar luid van berichten zouden ook de troepen in het militair district Moskou gemobiliseerd zijn. In dit district liggen het Grenadierkorps (3 divisiën), het 13e korps te Smolensk (le en 36e divisie) en het op blz. 402 genoemde 17e korps te Tula 1). 1) Verder is T April een Kaukasische cavaleriebrigade gevormd, bestaande uit 2 re gimenten Terek-Kubansche en 2 regimenten Daghestansche vrijwilligers.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 638