623 Een gedeelte van de te Wladiwostok gelegerde troepen schijnt langs de Oostkust van Korea naar het Zuiden te marcheeren. Den 16en April bezetten Kozakken van het le Nertschinsksche regiment Kjöng-söng, vervolgens Siöng-tschin (Planksin baai) en bereikten 22 April Poektsjoen. Een Kozakkenkorps onder Rennenkampf ging den 28en April de Jaloe over, met het doel zich aan te sluiten bij de op blz. 490 genoemde troepen te Unsan. Deze troepen deden den lOen Mei van zich hooren. Toen ondernam namenlijk een af- deeling Kozakken, waarvan de sterkte verschillend wordt op gegeven (200—600 man), een aanval op Antsjoe, dat slechts zwak bezet was. De aanval werd afgeslagen nadat het garnizoen versterkt was. Werd de Russische vloot te Port Arthur tot werkeloosheid gedoemd, met het Wladiwostok eskader is dit niet het geval, niet tegenstaande een eskader van 10 kruisers en 6 torpedobooten onder admiraal Kamimoera de haven observeert. Den 27en April toch verschenen 3 Russische kruisers en 2 torpedobooten voor Woensan. Een Japansch transportschip, de Kinsjoe Maroe, met een com pagnie van het 37e Regiment infanterie aan boord, keerde van een verkenning van de kust ten N. van Woensan terug. Men zag de Russische schepen voor Japansche aan. De kruiser Rossia kwam langs zij van het transportschip; de commandant ging, vergezeld van 3 officieren, aan boord en gaf een uur bedenktijd op den eisch tot overgave. De Japanners weigerden echter, waar op een torpedo het schip trof. Daar van het transportschip ge vuurd werd, lanceerden de Russen een tweede torpedo, die het schip deed splijten; 6 officieren, 73 man en 2 tolken werden gedood; 45 man 6 koelies en 3 kooplieden redden zich in sloepen; 10 van hen werden nog gewond. Yerder werd het Japansche schip Goyo Ma- roe in den grond geboord. De bemanning en koelies van beide schepen werden grootendeels gered. Het eskader trok daarna af, boorde den 26en April nog het stoomschip Maka Maroe in den grond en kwam veilig weder te Wladiwostok aan, door mist aan de vervolging van het Japansche eskader ontsnappende. Het laatste trachtte daarna Wladiwostok te bombardeeren, doch ook dit werd door mist onmogelijk gemaakt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 639