627 Wil men weten welk succes de Engelschen gehad hebben van hunne mijlenlange blokhuizenliniën in den Z.-A. oorlog, men leze het werk „De strijd tusschen Boer en Brit" van Chr. de Wet, waarin deze de overtuiging uitspreekt dat die liniën, waarvan de Engelschen de hoogste verwachtingen koesterden, de onderworping der Bepublieken geen dag hebben vervroegd. Uit den aard der zaak heb ik, om geen onbescheiden gebruik van de mij verleende plaatsruimte te maken, voor mijne bespreking van het zeer lijvige werk van den heer Louw slechts een enkele greep daaruit kunnen doen. Gaarne breng ik intusschen hulde aan den schrijver voor zijn zeer belangrijken arbeid, dien ik in veler handen wensch. G.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 643