629 Het euvel drosseu met daarmede gepaard gaand goedverkoopen dient door afdoende maatregelen te worden tegengegaan. Disciplinaire be straffing en schrikken de schuldigen niet af. Maatregelen van compagnies commandanten, als bv. het gedurende geruimen tijd met gepakten zak doen uitrukken van wegloopers en goedverkoopers, zijn hulpmiddelen, m. i. zeer goede, maar niet afdoende. Bovendien het ergste is, dat vele inlanders nooit en anderen niet meer onder denzelfden naam in dienst terugkeeren. Hoe moeten we dergelijke soldaten in de gelederen houden en terug krijgen in de roerige tijden der verdediging van Java tegen een B. Y. d. G. Soldatenschool of Voorschrift hajonetschermen? De laatste zin van punt 233 S. S. luidt: „Voor dit verder onderricht, wordt, met inachtneming van de bepalingen „van dit hoofdstuk, het Voorschrift voor het onderricht in het bajonetscher- „men bij de Inf. gevolgd Omtrent bet zindeel: „met inachtneming van de bepalingen van dit hoofd stuk" bestaat verschil van opvatting, wat ook niet vreemd is, daar in de S. 8. bijna alles anders luidt dan in bovengenoemd voorschrift, aangezien in dit voorschrift alles nog gegrond is op de vroegere bewapening. Zoo zijn er velen, die alleen wanneer bv. gelast is: „schermen volgens S S." deze school volgen, terwijl ze bij het verdere onderricht geheel volgens het Voorschrift voor de Schermoefeningen te werk gaan. Het komt dan ook voor, dat bij dezelfde comp. des morgens het stellingne- men, frontmaken, de passen, de wendingen, de sprongen enz. volgens de sol datenschool onderwezen worden, terwijl dit des middags volgens het Voor schrift voor de Schermoefening wordt gedaan. Dat dit schadelijk voor de oefening is, behoeft geen nader betoog. Voor zoover deze oefeningen binnen de grenzen der eigen comp. blij ven, zal elk comp. cdt, die belangstelt in het schermen zijner comp., door het tijdig verstrekken der noodige aanwijzingen, deze moeilijkheid weten te ontkomen. Evenwel, hij tracht zijne ondergeschikten er toe te brengen zich voor pre- vöt of meester te bekwamen. Hiervoor moet examen worden afgelegd, en hij heeft groote kans dat de commissie zijne opvatting niet deelt en zijne menschen hierdoor niet slagen. Ze verliezen dan den lust in verdere oefe ning en alles dommelt weer in. Hierom is het dringend noodig, dat het Voorschrift voor de Schermoefenin gen wordt herzien en geheel in overeenstemming gebracht met de S.S. Ook is

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 645