48 In andere opzichten bleek eveneens, dat de Transvalers zich sinds Majuba ook met de wetenschappelijke zijde van den oorlog bezig hadden gehouden. Aan de staatsartillei ie was een afdeeling veldtelegraphie verbonden, die uitnemende diensten bewees. Alle laagers om Ladysmith en bij de Tugela, later bij de Biggars- bergen, waren onderling en met Pretoria verbonden. Ook het telegraafnet in beide republieken was zeer uitgebreid en alle commando's over het geheele oorlogsterrein werden voort durend op de hoogte der gebeurtenissen gehouden. Ook maakten de Boeren op ruime schaal gebruik van de helio- graaf, waartoe landschap en klimaat zich bij uitsteek leenden over groote afstanden hadden zij vaste verbindingen, zelfs in de laatste periode van den oorlog. Kort voor deze uitbrak had men zelfs toestellen voor draad- looze telegraphie besteld, die echter te laat kwamen en den En- gelschen in handen vielen. Het machtigste hulpmiddel vonden de Boeren in de Neder- landsche spoorwegcompagnie, die bij de mobilisatie groote dien sten bewees en in haar werkplaatsen allo hulp van een arse naal verleende. Wat betrof transport, remonteering, voeding enz. bestond er een commissariaat; de Boeren vertrouwden echter grootendeels op elks geschiktheid om voor zich zelf te zorgen. Bij het uitbreken van den oorlog kwamen de meer gegoede burgers te velde, niet alleen met het voorgeschreven paard en 10 dagen rantsoen, maar met reservepaarden en wagenladingen voorraad voor de minder bedeelden. Hielden de Boeren vei blijf in een vast kamp, dan kwamen de vrouwen van de hoeve ovei met nieuwen voorraad voedsel, kleeding en schoeisel. De taak van het gouvernement werd dus zeer verlicht; toch had het gezorgd, dat er in Pretoria en de voornaamste dorpen zeer groote voorraden waren opgelegdhet viel dan ook niet moeilijk de burgers gedurende de eerste maanden ruimschoots te voorzien. Het helder inzicht op militair gebied van de regeering te Pretoria bleek niet slechts uit de aanschaffing van de nieuwste uitvindingen op militair gebied en het opleggen van voorraden, maar ook uit het gewicht, dat zij hechtte aan het inwinnen van

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 64