- 52 organisatie, de krijgstucht en de volharding, die zulk een ge- duchten tegenstander vermochten te overwinnen. Vóór den oorlog werd door velen verondersteld, dat de Boeren zeer het gemis zouden voelen aan aanvoerders die over een groote macht konden bevelen, dat ze in hunne bewegingen be lemmerd zouden worden door het ontbreken van elke organi satie, dat ze van gebrek zouden omkomen en dat ze na de eerste ernstige nederlaag den strijd zouden opgeven. Doordat hun echter na de eerste nederlagen in Natal de tijd werd gelaten om hun zelfvertrouwen te herwinnen, de opgedane ondervinding te verwerken en hun gebrekkige organisatie te verbeteren, kregen zij gelegenheid zich krachtig te ontwikkelen. Gelukkig echter voor ons, verwerkten ze niet alle lessen vóór het te laat was. Wanneer Ladysmith, Kimberley en Mafeking met dezelfde doortastendheid waren aangevallen als later Nooitgedacht, of de post van Smith-Dorrien, öf wanneer zij Natal en Kaapkolonie waren binnengevallen toen onze macht nog niet sterk was, had het verloop van den oorlog heel anders kunnen zijn. Het gemis aan beproefde aanvoerders was ongetwijfeld een van de redenen, dat de Boeren in het begin van den oorlog geen partij trokken van de hun herhaaldelijk geboden gunstige kansen. De eenige aanvoerders van naam waren Joubert. en Cronjé. De eerste voerde, zooals reeds vroeger werd medegedeeld, den oorlog met tegenzin en gebruikte zijn troepen niet. Hij had geen persoonlijken invloed, waardoor mannen als Botha en Cronjé nog een soort van krijgstucht uitoefenden. Cronjé was als aanvoerder beter, doch toonde zich op strategisch gebied even weifelend en besluiteloos als Joubert. Bekwame troepenleiders bracht de oorlog niet op den voor grond, wel guerilla-aanvoerders, bovenal Christiaan de Wet. Twee aanvoerders der Boeren slechts bezaten werkelijk talent en organisatievermogenLouis Botha en Koos de la Rey. Geen van beiden had echter, gelukkig voor ons, voldoenden invloed vóór het te laat was. Het succes van de Boeren was uitsluitend te danken aan hun tactiek. Het voornaamste kenmerk daarvan was wel het

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 68