54 gebruik te maken van iedere oneffenheid van den bodem, van iedere steen en struik en van elk bosje gras, kon zulks bereikt worden. Bij de Engelsche tactiek wordt niet ten volle partij getrokken van de voordeelen, die het terrein den schutter biedt, omdat nog steeds traditioneele opvattingen uit een vroeger tijdperk van oor logvoeren gehuldigd worden. Men is nog altijd geneigd de oneffen heden van den bodem in meerdere of mindere mate als hindernis sen te beschouwen, van meer nut voor den verdediger dan voor den aanvaller. Voor den Boer echter, vrij van vooroordeelen en uitsluitend schutter, was de gesteldheid van den bodem de alpha en omega der tactiek, al het overige was daaraan ondergeschikt. Het ideale land voor de tactiek van het geweer is dat, waar overvloed van dekking te vinden is, voor hen die er gebruik van weten te maken. Het Z.-Afrikaansche veld, met zijn hel deren dampkring, rotsachtige kopjes, diepe donga's, zacht golven- den bodem en gemis aan boomen en heggen beantwoordde hier aan volkomen. Bood het terrein geen natuurlijke dekking, dan spaarde de Boer arbeid noch moeite om zich kunstmatige dekking te ver schaffen; ze bleken hierin meesters te zijn. Een voordeel van het zorgvuldig gebruik maken van het ter rein was o.m., dat nimmer de sterkte der troepen met zeker heid kon worden vastgesteld; verkenningen van cavalerie, voor hoedes en artillerie bleken alle evenzeer vruchteloos. Nog een eigenaardig kenmerk van de Boerenvechtwijze was de zeer verspreide orde waarin zij optradenvoor troepen, die alleen de tactiek van vuren toepassen, zijn gesloten forma ties krachtsverspilling. De Boeren gebruikten elk beschikbaar man in de vuurlinie; het streven naar dekking en flankvuur leidde er toe die linie zoo uitgestrekt mogelijk te maken. Hun groote bewegingssnelheid vooral maakte het mogelijk met een klein aantal een groot front te bezetten, terwijl daar, waar de dek king schaarsch was, dikwijls groote tusschenruimten genomen werden. Pogingen om door zulk een linie heen te breken slaag den bijna nooit; de verdedigende partij wachtte de beslissing niet af, doch trok terug en liet den vijand voorwaarts komen, tot hij van beide zijden was ingesloten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 70