61 posten bezet en maakten zoodoende in aansluiting met het blok huis en de benteng van Seroewaij eene geïmproviseerde ves ting (plaat II); de controleur had zijn intrek in de benteng. genomen. In overleg met den resident besloot de kolonel thans tot eene excursie, waaraan zouden deelnemen de le rnob. colonne van Tandjong Selamat, de 3e mob. colonne van Medan en 2 voorlaad- bergstukken van 7.5 e.M., benevens een detachement mariniers en ambulance. In den avond van den I3en Februari vereenigden zich de sche pen met de landingstroepen aan boord op de reede van Tamiang. De le mob. colonne had zich te Tg. Poera ingescheept op de „Ternate" van de gouvernementsmarine; de 3e mob, colonne met de artilerie, ambulance en staf op de „Sindoro" van de Kon. Ned. marine. Vervolgens lagen daar de marineschepen „Sum- bawa" en „Flores" met hunne stoombarkassen, en verder de stoomjachten „Anna", „Slamat", „Tjantik", „Kinta" en „Marie Een veeboot, de „Soengei Kawa", en 2 Chineesche tongkangs met slachtvee zouden gelijk met de landingstroepen de Tamiangrivier opvaren (plaat III). De indeeling, tevens marschorde, voor den volgenden morgen werd vastgesteld als volgt: de landingstroepen commandant kap. inf. Kuyk le mob. colonne le luit. Engelen. 3e mob. colonne le luit. Heidens. (de le mob. colonne, waarbij de vroeger reeds vermelde offi cieren, bestond uit 1 sectie Europeanen en 3 sectiën Java nen, de sectie 25 man sterkbij de 3e colonne, bestaande uit 4 sectiën Javanen van 30 man elk, waren, bij gemis aan officieren, een adj.-onderoff. en een sergt.-majoor als pelotonscdt. ingedeeld). Het detachement mariniers, 30 man sterk, stond onder bevel van den len luit. der mariniers Copius Peereboom en zou de rech terflank dekken. De off. van gezondheid 2e kl. Karthaus zou met het hospitaal- personeel, 40 dwangarbeiders en eenige tandoes de colonnes vol gen; de gewonden zouden aan boord van de „Anna" worden gebracht, waar de kolonel zich bevond.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 77