DE TIMOREEZEN I\ ONS LEGER. Met den naam van Timorees worden aangeduid alle inlanders die te Timor-Koepang voor den dienst worden aangenomen, doch niet alleen van Timor, maar ook die van de omliggende eilanden Savoe, Roti enz. afkomstig. Tot nu toe werd slechts zeer zelden, en dan nog maar meteen en kel woord, de aandacht op dezen landaard in ons leger gevestigd. Toch is hij een nadere beschouwing overwaard. Van Augustus 1896 tot April 1897 diende ik bij de Timoree- sche compagnie van het 8e Bataljon te Willem I en volmondig kan ik verklaren, dat ik nooit met meer genoegen een compagnie heb gecommandeerd dan gedurende dien tijd. Hoewel het lot onzer ondergeschikten ons steeds ter harte moet gaan, zoo wekte deze landaard toch mijn bijzondere belangstel ling op en kwamen mij verschillende grieven ter oore volgens mijn meening gegrond die na bespreking met mijn toenmali- gen korpscommandant, den luit.-kol. Riesz, aanleiding gaven tot de indiening van een rapport, samengesteld met het doel ver betering te brengen in den toestend mijner ondergeschikten. De geheele inhoud van dit rapport is niet meer van actueel belang, doch wel een enkel gedeelte daarvan, dat ik hieronder laat volgen. „Het grootste gedeelte der bevolking van Timor-Koepang, La- rantoeka, Roti, Savoe en andere omliggende eilanden is Christen, (Roomsch-Katholiek of Protestant) en stelt zich op één lijn met de Amboineesche Christenen en zeker minstens met de Terna- taansche en Menadoneesche. Zij (de Timoreezen) beweren dat te Ternate en Menado menigeen in dienst komt, die eerst eenige dagen te voren door den doop Christen is geworden,, terwijl de Timoreesche Christenen van jongs af aan als Christen zijn op gevoed. Zij vinden het daarom een tenachterstelling bij boven genoemde landaarden en tevens een vernedering, dat zij bij in diensttreding worden gelijk gesteld met Mohamedanen".

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 85