73 Timoreesche Christenen in het leger nog steeds met Mohamedanen worden gelijk gesteld. Het doel van dit schrijven is dan ook de aandacht van de Regeering op dit onderwerp te vestigen. Wellicht wordt dan eindelijk voldaan aan het reeds bij herhaling gedane verzoek der Timoreesche militairenerkenning van hun geloof en gelijkstel ling met Amboineesche militairenwaarop naar ik meen ook ïeeds vroeger werd aangedrongen door den thans reeds lang gepen- sionneerden kapitein Philips en door een der residenten van Timor. Pamekasan, December 1908. J. Hildering.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 89