75 Om hierin verbetering te brengen stelt ondergeteekende voor onder- werpelijk artikel te wijzigen als volgt. „De betaling der uitkeering in geval van overlijden geschiedt aan recht hebbenden a in Indië: door den secretaris-penningmeester of betrokken correspondent, na bekomen machtiging van het Bestuur b in Europa door den correspondent in Nederland, na bekomen machtiging van de commissie van toezicht aldaar". Aangezien ondergeteekende vertrouwt dat het Bestuur de boven voor gestelde reglementswijziging gaarne zal steunen, verzoekt hij de leden die het met hem eens zullen zijn hem hun naamkaartje en adhesie te zen den, ten einde onder overlegging van een lijst van adhesiebetuiging het Bestuur uit te noodigen een voorstel te doen tot wijziging van artikel 31 van het huishoudelijk reglement in bovenomschreven zin. 's Gravenhage. Het lid W. F. H. Schoenmaker.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 91