95 en administratief recht in Nederlandseh-Indië. 5e herziene en bijgewerkte uitgave. O. 64. OpzoomerLevy. Het burg. wetboek verklaard, deel 14 afl. 3. O. 118/1. Endres, K. Der militarische Waffengebrauch. O. 118/2. Dijk, J, J. C. van. Wetboek van militair strafrecht en wet op de krijgstucht. O. 126. Hoeven, Mr. H. v. cl. Militair straf- en tuchtrecht, deel 3, afl. 4, 6, 7, 8 en 9. O. 155/3. Beaufort, Mr. J. A. A. H. de. De herziening der conventie van Genève. Mérignhac, A. Les lois et coutumes de la guerre sur terre. Boeka. I Studiën en beschouwingen II. Tropisch Neder land. III. Het bestuur van Oost-Indië. Kolff, Mr. Concept ordonnantie. Bibliothèque coloniale internationale, serie YI, deel III. Le régime Minier aux colonies. Vertaling van eenige belangrijke stukken omtrent het land- bouwcrediet in Britsch-Indië en Algiers. Rapport der pauperisme-commissie, ingesteld hij artikel 2 van het regeeringshesluit van 29 Juni 1902 No. 9. Rapport van den Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid betreffende maatregelen in het belang van de inlandsche nijverheid op Java en Madoera, in verband met de door het Moederland voor dit doel beschikbaar te stellen fondsen, 2 deelen. Sollewijn Gelpke Dr. J. H. Naar aanleiding van Staatsblad 1878 no. 10. Q 43/1. Menne D. K. Die Entwickelung der Niederlander zur Nation. 85/1. Enselme H. A travers la Mandchourie. Le chemin defe1' de l'est chinois, d'après la mission du capitaine H. de Bouillane de Lacosse et du capitaine Enseline. 93/1. Gosselin, Cap. Ch. L'empire d'Annam. 94/1. Heldring E. Oost-Azië en Indië. Beschouwingen en schetsen. 111/0. Kern. Prof. Dr. H. Japan door Japanners. 111/1. Knobel F. M. Oostersche verpoozingen. 172/1. Blink Dr. H. Nederlandsch Oost-en West-Indië; geogra- phisch ,ethnographisch en oeconomisch beschreven. Afl. len 2. 178/24. Dagh-register gehouden int casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlants-India, anno 1677. 223/1. Speyer. Prof. Dr. J. S. De Brahmanen enz. 258/1. Homan van der Heide J. Economische studiën en critieken met betrekking tot Java. O. 171/2. P. 4/1. 22/1. 23/1. 29/1. r 46/1. 46/2. v 54/1.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 109