YI De tentransel „Doorman"; door H. BBlz. 295. Is de kwartiermeester of administrateur van een gar nizoen voor zijn beheer van vivres en fourages comp tabel aan de Algemeene Rekenkamer; door M. C. Boon. 300, 364. Een en ander over de zadels in gebruik bij het de poteskadron der cavalerie tot het africhten der paar den door E„313. Schop of patjol? door v. H321. Reclamezaken. Bevoegdheid A. O. 1874 No. 10, art. 3; door J. H. C. Munter338. Nieuw berggeschut; door A. J. Gooszen. Met Plaat XI. 355. Infanterie-training door d. G374. De ondervinding der Engelschen op het gebied van kleeding en uitrusting in den Zuid-Afrikaanschen oorlog; door J. H. A. van de Water384. Boni; door J. van der Weijden. Met Plaat XII. 423, 521. Nog eens recrutenopleidingdoor V458. Onderzeesche torpedobooten; door X488. Bereden infanterie; door H. B501, 537. Iets over valschijven bij de infanterie; door H. A. Kooy. 514. Beschieting van kabelballons; door N. E. L. Met Plaat XIII551. Militaire Rechtspraak. Open brief door U.met Na schrift van J. H. C. Munter571. De invloed van het onderhoud der geweren M. 95 op hunne schietwaarde en middelen tot verbetering; door Terwa585. Over de herkomst van eenige militaire benamingen; door d. K598. Boekbeoordeeling. Wetboek van mil. strafrecht en Wet op de krijgstucht; voorzien van aanteekeningen en alphabetisch register dooFj. J. C. van Dijk, le luit. der inf., leeraar a/d. K. M. A.; door T„211. Emigratie van Java's overbevolking en kolonisatie der Buitenbezittingen door H. C. Kerkkamp. Amersfoort. Firma A. H. van Cleeff. 1904 door D. J. 346. Overzichtskaart van Java en Madoera, schaal 1: 500.000 in 8 bladen347. Kaart van Batavia en omstreken, schaal 120.000. 348. Vragen gesteld bij het schriftelijk gedeelte van het toela tingsexamen voor den Topographischen Dienst 1905. 350.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 10