98 S/2 48/1. Matignon, J. J. et Vennat, R. Vademecum medical de l'officier en campagne. 53. Wernigk. Tasehenbuch für die Feldartillerie. S/3 4/2. Kircheisen, F. Bibliographie Napoleons. 25/1. Catalogus v/d bibliotheek v/h departement van oorlog in Ned. 1878—1902, 2 deelen. T/l 4. Handelingen der Staten-Generaal zitting 19041905. Bij lagen, bevattende: De begrooting voor Ned.-lndië voor 1905. 16. Verslag over de staatsspoorwegen in Ned.-lndië 1902. 17. Verslag exploitatie Sumatra-staatsspoorweg en van de Om- bilinmijnen over 1903. 19. Verslag omtrent den post- en telegraafdienst in Ned.-lndië over het jaar 1903. 20. Statistiek: handel, scheepvaart enz. deel I, II en III. 21. Jaarcijfers koloniën 1902. 27. Jaarboek van het mijnwezen in Ned.-lndië 1904, met 2 atlassen. 40/a. Zes en twintigste jaarverslag der vereeniging tot voorbe reidend onderricht aan kinderen van minvermogenden in Ned.-lndië over 1903. 90. Zevende jaarverslag van de vereeniging tot bevordering van christelijk leven en onderling hulpbetoon gevestigd te Magelang. d 91/1. Militaire jurisprudentie, deel I. 101. Verslag omtrent den dienst der postspaarbank in Ned.-lndië over het jaar 1903. 102. Verslag van den president der Javasche Bank en van den raad van commissarissen over het 76e boekjaar 1903/04? uitgebracht in de algemeene vergadering van stemgerechtigde deelhebbers, gehouden 14 Juni 1904. 106. Verslag over de burgerlijke openbare werken in Ned.-lndië over het jaar 1901 en 1902. 109. Verslag van de directie van het weduwen- en weezenfonds van de officieren der landmacht in Ned.-lndië over 1903. 111. Systematisch overzicht der verrichtingen en bevindingen in zake „Het landbouwcrediet voor inlanders" ingevolge Gouv. besl. van 8 November 1900 no. 25, loopende tot ultimo 1903. T/2 33. Bibliothèque coloniale internationale 1904. T/4 9. The naval annual 1904. U 41/3. Langhans P. Politisch-militarische Karte von Afghanistan, Persiën und Vorder Indiën, 1904.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 112