- VII - Applicatorisch-tactische studiën; door Jhr. Gr. A. A. Alting van Geusau, 's Gravenhage. Boekh. v. d. Gebr. Belinfante 1904Biz. 611. De tarieven behoorende bij de verschillende admini stratieve reglementen voor het leger in Nederlandsch- Indië. 2e met aanteekeningen vermeerderde en ver beterde druk; door J. M. Raaymakers, Weltevreden. Visser Co. 1905613. Fr. de Witt Huberts. Methodisches Kommandieren auch als Mittel zur Kraftigung der Stimme. Amsterdam- Leipzig. S. L. van Looy 1904611. Voor de practijlc. Aanteekeningen op het Inf. Exercitie Regl.door J. van Hasselt208, 341. Kampschietendoor H,411. Kamerschietoefeningen; door S. Met Plaat XIV. 605. Javaansch606. Varia. Tweefontein; door B87. Het machinegeweerstelsel ,Madsen"89. Lijst van boekwerken, welke na de laatste opgave voor de bibliotheek van het Departement van Oorlog zijn aangekocht of ten geschenke ontvangen. 91, 418. Begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1905. 100, 218. Markeeren van artillerie bij manoeuvres; door M. 209. Toepasselijkheid van art. 99 of art. 100 van het Cri mineel Wetboek voor het Krijgsvolk te Lande 210. Afstandmeters voor veldgebruik343. Bezuiniging,413. Het officieele orgaan van het Britsche leger niet ver schenen 417. Een en ander omtrent de tactiek der Russen en Ja panners; door H. B607. Litteratuuroverzicht.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 11