Ill - militaire uitgaven. Maatregelen tot afschaffing achtte men alleen dan gewenscht, indien op vreedzame wijze en met tact wordt opgetreden. Af koop verdiende, naar men meende, boven dwang de voorkeur. Anderen merkten op, dat bij het nemen van maatregelen ook dient gelet te worden op den zorgvollen toestand der Indische financiën. lilde Afdeelixg. Onder af deeling 32. In de algemeene beschouwingen van dit verslag is reeds gesproken over de wenschelijkheid van verlaging der uitgaven voor pensioenen. Gevraagd werd tot welke bezuiniging de aanneming van het genoemd maximum van f 4 000 voor de civiele en militaire pensioenen zou leiden. Er werd nog aangevoerd, dat niet onbelangrijke sommen zon der nut uitgegeven worden door de practijk om verleend ontslag niet te doen ingaan met den laatsten dag eener maand, maar met den eersten dag der volgende, met het gevolg dat dan nog over de geheele laatstbedoelde maand traktement en niet pensioen wordt uitgekeerd. Eene meer billijke regeling van de pensioenen van de inlandsche ambtenaren en wellicht van den onderstand voor hunne weduwen en weezen zou van de ge- wenschte veranderingen het gevolg kunnen zijn. IYde Afdeelixg. Blijkens het Koloniaal Verslag blijft op Java een toestand van onvei ligheid bestaan. Opnieuw werd door enkele leden aangedrongen op eene reorganisatie der politie in den ten vorigen jare aangeduiden geest. Bij de behandeling der loopende begrooting deelde de Minister mede, dat hij omtrent de quaestie der particuliere landerijen bewesten de Tji- manok met den Gouverneur-Generaal in overleg was getreden. Gevraagd werd, of de Minister thans eenige mededeeling kan doen omtrent den stand dezer zaak en omtrent de kosten, die het gevolg van de overneming der landerijen zouden zijn. Die overneming werd door sommige leden hoogst wenschelijk geacht. Blijkens het vermelde in kolom 5 van het Koloniaal Verslag neemt de onveiligheid in de residentie Batavia steeds toe, het geen ten deele toegeschreven wordt aan de eigenaardige positie van de inlandsche beambten en hoofden op de particuliere landerijen en aan den treurigen toestand der wegen. Verleden jaar is aangedrongen op aanstel ling van een hooger inlandsch hoofd op iedere afdeelingshoofdplaats in Batavia. Waarom gaat men daartoe, in afwachting van verder strek kende maatregelen, niet aanstonds over? Ten vorigen jare werd ook aan gedrongen op beter toezicht op den verkoop, het bezit en den invoer van vuurwapenen. Deze aandrang werd herhaald. Ten vorigen jare verklaarde de Minister (Handelingen bladz. 470) dat, naar hij op goede gronden meende te mogen verwachten, nog in het toen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 125