118 auxiliair eskader zich los van Java zouden moeten bewegen, terwijl men nu het voornemen schijnt te hebben hen aan bepaalde havens te binden. Hij wenschte, dat deze schepen meer reizen buiten den Archipel zouden maken. Dit zou ook het leven aan boord minder eentonig en geestdoodend maken. Uitgaven in Nederland. lilde Afdeeling. Onder af deeling 15. Gevraagd werd, of aan gepensionneerde militairen bij vacatures voor landsbetrekkingen, waarvoor zij geschikt zijn, de voor rang wordt toegekend. IYde Afdeeling. Onderaf deeling 27. In kolom 16 van het Koloniaal Verslag leest men, dat de uitvoer van Atjehsche producten via Sabang nog niet bijzonder groot is, hetgeen ten deele het gevolg zou zijn van gemis van laadruimte in de mailstoomers, en dat, willen de Nederlandsche maatschappijen niet door vreemde worden overvleugeld, ook hare vrachtbooten Sabang zullen moeten aandoen. Waar het vooral met het oog op den algemeenen toe stand in Atjeh van groot belang is, dat Sabang het vervoer uit Atjeh krijgt, vroeg men, of niet met de Maatschappij Nederland zou kunnen worden onderhandeld ten einde eene wijziging in haar contract te ver krijgen, welke haar tot het aandoen van Sabang met vrachtbooten verplicht. Klachten waren vernomen over de bediening der haven te Sabang. Het bootje van de havenpolitie, dat uitkomt voor de vereischte formali teiten, zou slechts aan boord hebben een Maleier, die niet alleen geen Engelsch, maar zelfs geen enkel woord Hollandsch verstaat, zoodat vreem de schepen daardoor moeilijkheden ondervinden en om die reden de haven zouden mijden. Men verzocht den Minister ter zake een onderzoek in te stellen en zoo noodig voor verbetering te zorgen. VlIIste Afdeeling. Onderaf deeling 56. Voor de koloniale reserve wordt f 308 000 ge vraagd. Eenigen betwijfelden, of het nut der reserve geëvenredigd is aan het hooge bedrag der uitgaven. Gevraagd werd, hoe sterk op dit oogenblik het valide gedeelte is. Anderen merkten op, dat bij de beoordeeling van het nut der reserve niet alleen gevraagd moet worden hoevele reconvalescenten hersteld naar Iudië terugkeeren, maar ook rekening gehouden moet worden met de omstandigheid, dat het bestaan daarvan het verloop in Indië beperkt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1905 | | pagina 132